Samenwerking City Deal Kennis Maken Ede - Wageningen

De gemeenten Ede en Wageningen, Wageningen University & Research (WUR) en Christelijke Hogeschool Ede (CHE) werken samen om de kennis en expertise van de studenten en kennisinstellingen in te zetten voor lokale maatschappelijke opgaven in de directe leefomgeving. Dit betekent een nieuwe manier van samenwerken waarin studenten, inwoners, onderzoekers, gemeente en bedrijven samen kennis en expertise opbouwen, delen en toepassen. Binnen deze samenwerking werken we toe naar een duurzaam netwerk van betrokken personen en partijen: Living Knowledge netwerk Wageningen & Ede.

Waarom de samenwerking CDKM?

• Voor student: Real life experiences
Creëren van een rijke leeromgeving voor studenten – om studenten beter voor te bereiden op de opgaven van de toekomst, binding aan stad en regio. Experimenteerruimte voor innovatie in onderwijs.

• Voor samenleving: oplossen maatschappelijke opgaven
Versnelling in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. Voorbeelden van maatschappelijke opgaven zijn leefbaarheid en gezond ouder worden. Kennis benutten in directe omgeving en het faciliteren van constructief dialoog tussen alle actoren in de stad om tot creatieve oplossingen te komen staan hierbij centraal.

• Voor stad: versterken kennisverbinding
Versterken kennisverbinding in stad: samenwerking stimuleren tussen gemeente en kennisinstellingen.

De samenwerking City Deal Kennis Maken (CDKM) heeft als ambitie een duurzaam lerend netwerk te ontwikkelen, waarin initiatieven en projecten worden verbonden aan studenten en onderzoekers van de CHE en WUR. De leeropbrengsten en resultaten worden zichtbaar gemaakt en gemonitord. Met deze aanpak worden projecten met elkaar verbonden en leren we samen om tot vernieuwende inzichten te komen en maatschappelijke transities te versnellen. Daarnaast biedt de samenwerking CDKM kansen om het onderwijs van de CHE en WUR te innoveren en Education for Impact te realiseren. Onderwijs dat zich richt op het opleiden van studenten tot professionals, die kunnen bijdragen aan duurzame oplossingen voor huidige en toekomstige maatschappelijke opgaven.

De samenwerking richt zich op de volgende thema’s welke vastgesteld zijn in de Strategische agenda gemeente Ede-CHE en de Stadsagenda gemeente Wageningen-WUR: Sociaal Domein, Food & Duurzaamheid, Verkenning Digitale Transformatie, Klimaatneutraal 2030, Voedsel & Gezondheid en Natuur & Landschap.

Twee CDKM verbinders actief

Om op te halen wat er speelt in de steden Ede en Wageningen, verbindingen te creëren en ondersteuning te geven zijn er twee CDKM verbinders actief. Eén verbinder in Ede bij de CHE, Joanne Bos, en één verbinder in Wageningen vanuit het team Society Based Education: Saskia Leenders.

Heb je een vraag of signaleer je een kans om samen aan te werken? Neem dan contact op met de verbinders.

Verbinder Ede – Christelijke Hogeschool Ede
Joanne Bos
Mailadres: jibos@che.nl

Verbinder Wageningen – Society Based Education Wageningen University
Saskia Leenders
Mailadres: saskia.leenders@wur.nl

Een uitgebreid interview met de verbinders is hier te vinden.

Ik hou ervan om mensen met elkaar in contact te brengen en buiten bubbels elkaar te ontmoeten. Dat is wat de City Deal volgens mij ook doet voor alle betrokken partijen
Joanne Bos
“Wat ik mooi vind van de City Deal Kennis Maken, is dat niet het onderwijs op zich de focus is, maar de lokale opgaven, en hoe deze samen op te lossen, overstijgend aan de onderwijsperioden en vakken. Wat gebeurt er met de kennis? Komen we daadwerkelijk tot een oplossing?”
Saskia Leenders

Landelijke initiatief
Het City Deal Kennis Maken project is onderdeel van Agenda Stad. Agenda Stad is de samenwerking van het Rijk, steden en stakeholders gericht op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden. De inzet van de City Deal Kennis Maken is om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. In totaal zijn er 18 CDKM-steden. Meer informatie over het landelijke initiatief en de andere CDKM steden is hier te vinden.

Dit project is medegefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).