Corporate Governance

Op deze pagina wordt informatie gegeven over de checks and balances die moeten zorgen voor een gecontroleerde, samenhangende en evenwichtige besturing van Wageningen University & Research. Ook wordt op deze pagina toegelicht hoe de organisatie integriteit waarborgt en welke mogelijkheden er zijn voor medewerkers en studenten om melding te doen van vermeend onethisch en / of ongepast gedrag.

Corporate governance code Wageningen University & Research (d.d. 15 maart 2018)

De Corporate governance code Wageningen University & Research beschrijft de principes van goed bestuur. De code is afgeleid van de Code goed bestuur universiteiten 2007 (aangepast in 2013 en 2017), en de voor Stichting Wageningen Research relevante bepalingen uit de Nederlandse Corporate Governance Code, zoals vastgesteld door de Commissie Tabaksblat op 9 december 2003 en aangepast door de Monitoring Commissie Corporate Governance (commissie van Manen), gepubliceerd op 8 december 2016.

Via deze link vindt u op de website van de VSNU een overzicht van gedragscodes die van toepassing zijn op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

Het jaarverslag Wageningen University & Research kunt u vinden op de pagina Jaarverslag Wageningen University & Research.

Informatie over het bestuur is eveneens beschikbaar op de website.

Bestuurs- en beheersreglement

Voor Wageningen University & Research is de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) het wettelijk kader. Voor Stichting WR zijn de stichtingsstatuten het juridisch kader. Genoemde kaders verplichten tot een vertaling van de wijze van bestuur, het beheer en de inrichting van de instelling in een Bestuurs- en beheersreglement (BBR). Het BBR vormt dus op instellingsniveau de juridische grondslag voor de organisatie van de instelling. De wijze waarop WU en WR zijn georganiseerd is te vinden in de volgende documenten.

Intentieverklaring MVO

De invloed die van ons onderzoek en onderwijs uitgaat op de maatschappij, economie en milieu is groot. Wageningen University & Research is zich daarvan bewust. Daarom zal in 2014 worden gewerkt aan een Corporate Social Responsability Programma. Deze intentieverklaring Maatschappelijk Verantwoord ondernemen is een eerste stap.

Wetenschappelijke integriteit

Integer handelen is de steunpilaar  voor goede wetenschapsbeoefening en is daarmee een essentiĆ«le voorwaarde voor het stellen van vertrouwen en het behoud van geloofwaardigheid in de wetenschap. De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek mogen in de maatschappelijke context gewogen en beoordeeld worden door de (wetenschappelijke) buitenwereld, de wijze waarop resultaten tot stand zijn gekomen mag geen aanleiding tot discussie vormen. Meer informatie over het beleid en de regelingen m.b.t. wetenschappelijke integriteit vindt u op de website.

Positionering onderzoek bij Wageningen University & Research

Een toelichting op de positionering, kwaliteitsborging en financiering van door Wageningen University & Research verricht onderzoek wordt onderstaand gegeven.

Integriteitscode Wageningen University & Research

In de Integriteitscode Wageningen University & Research zijn de uitgangspunten voor gewenst gedrag geformuleerd voor ieder die binnen Wageningen University & Research werkt, studeert bij Wageningen University en / of de organisatie vertegenwoordigt.

Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting

Wageningen University & Research is met zijn grote aantal internationale studenten en internationale medewerkers sterk internationaal georiƫnteerd. In het verlengde van de integriteitscode zijn er richtlijnen opgesteld over omgangsvormen, rekening houdend met de verschillende (internationale) achtergrond die iedere (gast)medewerker en student heeft.

Klokkenluidersregeling

In de Klokkenluidersregeling Wageningen University & Research wordt beschreven welke procedure wordt gehanteerd bij een (mogelijke) melding van een (vermoedelijke) misstand. In de regeling is aangegeven in welke gevallen medewerkers van Wageningen University & Research hiervan gebruik kunnen maken.

Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen

Wageningen University & Research hanteert het uitgangspunt dat werknemers en studenten op een respectvolle, integere manier met elkaar omgaan en dat zij in een sociaal veilige omgeving kunnen werken dan wel studeren. In de regeling ongewenste omgangsvormen Wageningen University & Research is de procedure weergegeven over eventueel aan te melden klachten vanwege ongewenst gedrag binnen Wageningen University & Research.

In het Protocol Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen Wageningen University & Research wordt nader ingegaan op de rol, taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangvormen en de daarbij behorende kwaliteiten en vereisten.

Wet openbaarheid van bestuur

Wageningen University valt onder het toepassingsbereik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Een schriftelijk verzoek om informatie wordt uitsluitend in behandeling genomen als dit per post of per e-mail wordt ingediend op het hieronder vermelde adres:

Per post:
Wageningen University
t.a.v. het college van bestuur
Postbus 9101
6700 HB Wageningen

Per e-mail:

wob@wur.nl

Voor verstrekking van informatie op grond van Wob-verzoeken, ongeacht of dit in digitale of in papieren vorm gebeurt, worden kosten in rekening gebracht. De hoogte van de kosten staat omschreven in de Uitvoeringsregeling openbaarheid van bestuur Wageningen University.

Actieplan Gender Balance

Diversiteit en vrouwelijk talent verbetert de resultaten van organisaties. Wageningen University & Research werkt daarom actief aan het verhogen van het aantal vrouwen in seniore posities, door het Gender Action Plan uit te voeren.