Over Universiteitsfonds Wageningen

Sinds 1951 draagt het Universiteitsfonds Wageningen (UFW) bij aan activiteiten die een verschil maken voor de studenten en voor Wageningen University & Research (WUR).

UFW verbindt mensen, ideeën en fondsen om bij te dragen aan de groei en bloei van de universiteit. Daarom investeert het fonds in versterking van de contacten tussen WUR en haar alumni, het bedrijfsleven en relevante maatschappelijke organisaties.

UFW draagt bij aan het belonen en stimuleren van excellent Wagenings onderwijs en onderzoek, zet zich in voor de wetenschappelijke en culturele erfenis van de universiteit en geeft kennis door via goed bezochte evenementen. Verder sponsort UFW de ontwikkeling van studenten en faciliteert UFW scholarships voor internationale studenten.

Voelt u zich betrokken bij Wageningen en wilt u ook bijdragen aan de missie van UFW?
Het bestuur van UFW nodigt bedrijven alumni, medewerkers, studenten, (oud)hoogleraren en andere betrokkenen uit om een van onze fondsen financieel te steunen. Heeft u vragen of suggesties of wilt u ook bijdragen aan onze missie, als vriend of als alumnus? We bespreken graag de mogelijkheden.

Behaalde resultaten in 2018

De nadruk van fondsenwerving lag in 2018 op de 100x100 actie. Hierbij werd in het kader van 100 jaar WUR een bijdrage gevraagd voor vier jubileumprojecten. In totaal hebben bijna 600 mensen meer dan €40.000 gedoneerd. Een van de projecten was een herdenkingsbos van UniversiTREES, hiervoor zijn reeds in 2018 meerdere bomen geplant in Nederland en in het buitenland. Een ander project richtte zich op sportende Wageningse studenten. Dankzij donaties hebben zij tijdens het Groot Nederlands Studentenkampioenschap in WURtenues kunnen strijden. De belangrijkste resultaten van het jubileumjaar vindt u terug in “uitgelicht” op pagina’s 8 en 9. Het aantal vaste donateurs en de grootte van giften is in 2018 opnieuw gestegen. Zo heeft het Anne van den Ban Fonds in 2018 bijna twee keer zoveel in giften ontvangen, een mooi resultaat om veelbelovende studenten uit ontwikkelingslanden in Wageningen te laten studeren. Middels het crowdfunding platform zijn in 2018 drie projecten gesteund. De projecten “WURth-while” en “Bestuiving van Lupine” waren het meest succesvol. Zij ontvingen via crowdfunding 100% en 115% van hun financiële doelstelling. Zie voor uitgebreidere informatie van WURth-while “uitgelicht” op pagina 13.

Anne van den Ban Fonds
Het Anne van den Ban Fonds ontving in 2018 een bedrag van €317.000 aan giften van particulieren, fondsen en stichtingen. Dit fonds van UFW stelt veelbelovende studenten uit ontwikkelingslanden in staat om een opleiding aan WUR te volgen door het uitgeven van studiebeurzen. De kracht van het fonds zit in de bijzondere combinatie van het steunen van een talentvolle student met zijn of haar persoonlijke verhaal en het bijdragen aan de ontwikkeling van zijn of haar land van herkomst middels de kennis en ervaring die deze student weer mee terugneemt. In 2018 werd voor het eerst een beurs toegekend aan een student die een online master programma volgt. Het fonds werkt samen met een aantal andere fondsen op naam van het UFW die specifieke studiebeurzen toekennen voor bepaalde landen of studierichtingen. Het Anne van den Ban Fonds bewaakt voor de deze fondsen de studievoortgang van de student en verzorgt de uitbetaling van de beurs. De beurzen vergoeden de helft van de totale studiekosten: de andere helft betaalt WUR door het kwijtschelden van collegegeld.

Fonds Belmonte Arboretum
Met het Fonds Arboretum Belmonte ondersteunt UFW de voormalige wetenschappelijke collectietuin in Wageningen. Tijdens de droge zomer van 2018 was dit hard nodig. Talrijke vrijwilligers stonden elke dag paraat om de historische collectie te voorzien van voldoende water en er is een beregingsinstallatie aangelegd bij de rododendrons. Zonder deze ingrepen zou tot een kwart van de collectie verloren zijn gegaan. De huis-aan-huisactie onder omwonenden van 2017 leverde ook in 2018 nog nieuwe donateurs op. Het fonds ontving in 2018 in totaal ruim 830 giften. De 50ste-jaars reünisten droegen dit jaar bij aan het behoud en beheer van de mooiste plek van Wageningen.

Baanbrekend Onderzoek
In het afgelopen jaar zijn verschillende onderzoeksprojecten mogelijk gemaakt dankzij de steun van filantropische partners. Het onderzoeksproject “Met stro meer melk en vlees” werd in 2018 succesvol afgerond. Dit baanbrekende project is mogelijk gemaakt door een bijzondere combinatie van donateurs: een particuliere gever, een bedrijf (vanuit MVO beleid) en een stichting. Daarnaast heeft de slotbijeenkomst van het project “Africa Agribusiness Academy” (AAA) plaatsgevonden en een doorstart gekregen in een investeringsfonds. Een nieuw bijzonder project dat dankzij een genereuze gift van een filantropische stichting dit jaar heeft kunnen starten, is het project “Waterlinzen” waarin het razendsnel groeiende plantje Lemna (eendenkroos) centraal staat als potentieel nieuw eiwitgewas voor menselijke consumptie. Tot slot is de basis gelegd voor “Fundamental Change”, bestaande uit 15 baanbrekende en innovatieve onderzoeksprojecten die mogelijk bij kunnen dragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Tijdens de SDG-conferentie Towards Zero Hunger: Partnerships for Impact op 30 en 31 augustus 2018, heeft het UFW diverse filantropische partners bij elkaar gebracht in een wereldcafé-setting. De deelnemers, zowel donateurs als onderzoekers, hebben getracht antwoord te gegeven op de vraag hoe zij in samenwerking met elkaar impact kunnen realiseren op de sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties en wat de kritische succesfactoren hiervoor zijn.

Crowdfunding
In 2018 is het streefbedrag van twee projecten via het crowdfunding platform behaald. Met het behaalde bedrag voor het project “Bestuiving van Lupine” wordt onderzoek gerealiseerd naar geschikte bestuivers voor lupine. Een win-win situatie voor zowel boeren als hommels. Via crowdfunding heeft het studiefonds “WURth-while” het voor vluchtelingstudenten mogelijk gemaakt om de benodigde studiematerialen aan te schaffen en reiskosten te bekostigen voor het bijwonen van colleges in Wageningen. De crowdfunding voor het project “Wormen op Mars” loopt nog door in 2019.

Missie, visie en strategie 2019-2022

De missie en visie van UFW zijn ook in 2018 nog actueel en dienen als basis voor de nieuwe strategie. De ontwikkelingen op het gebied van alumnibeleid, de veranderende wereld in de filantropie waarbij filantropen steeds vaker actief betrokken willen zijn bij het doel dat ze steunen en de WUR die zichtbaarder als één organisatie opereert en investeert in o.a. waardecreatie, vraagt om een actualisering van de strategie van UFW.

Missie UFW

Het bereiken, mobiliseren en (op lange termijn/blijvend) binden (boeien, behouden) van betrokkenen in het domein van WUR: gezonde voeding en leefomgeving. Deze missie van UFW is nauw verbonden met het domein waarin WUR en velen van haar alumni opereren. Hiermee draagt UFW bij aan de kwaliteit van dit domein voor de samenleving en als strategische investering in behoud van draagvlak en een voedingsbodem voor een florerend WUR. UFW kan bijdragen aan de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe manieren van onderwijs.

Visie UFW

De visie van UFW beschrijft het ambitieniveau voor de stichting de komende jaren. UFW draagt bij, vanuit een onafhankelijke en zelfstandige positie, aan overdracht van kennis, talent, tijd en middelen ter versterking van de maatschappelijke rol van WUR en haar alumni. Zij doet dit universiteit-breed (One Wageningen: universiteit en de onderzoeksinstituten) voor alle wetenschappelijke disciplines. Voor de alumni en donateurs is UFW van belang als een zelfstandig aanspreekpunt, herkenbaar en verbonden met WUR.

Lees hier het volledige Strategie-document 2019-2020 met daarin o.a. de nieuwe ontwikkelingen en de speerpunten voor de komende jaren.

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Jaarplan 2019

In 2019 staan de volgende doelstellingen centraal:

1) het vergroten van inkomsten uit (internationale) fondsenwerving.
2) het binden van filantropische strategische lange termijn partners
3) een internationaal alumnibeleid en transformeren van generiek alumnibeleid naar gericht doelgroepenbeleid
4) het professionaliseren van internse systemen en processen op het gebied van fondsenwerving en relatiemanagement.

Nadat de fondsenwerving zich in 2018 hoofdzakelijk heeft gericht op de ondersteuning van activiteiten van het jubileumjaar, komt in 2019 weer ruimte vrij om in te zetten op vaste fondsen en landlopende projecten, die mogelijk worden gemaakt door loyale en betrokken donateurs.

Tevens gaat UFW zich toeleggen op het mogelijk maken van impactvol onderzoek van WUR voor de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties: concrete doelstellingen voor het jaar 2030, die alleen bereikt kunnen worden door samenwerking. Deze samenwerking wordt uitgevoerd met overheden, bedrijven, ngo's en andere kennisinstituten, en steeds vaker ook in nauwe samenwerking met filantropische partners die hun kennis, invloed en vermogen willen inzetten om bij te dragen aan oplossingen voor de grote vraagstukken van deze tijd. Hierbij zal het UFW zich speciaal richten op internationale partners en het aangaan van relevante langetermijnrelaties.

In haar relatie met alumni wil het UFW toewerken naar een meer doelgroepgerichte werkwijze waarin beter wordt ingespeeld op de behoeften en wensen behorend bij specifieke levensfasen van alumni. Met een toenemend aantal internationale alumni chapters en een groeiend aantal internationale alumni, zal internationaal alumnibeleid ook tot de speerpunten behoren van het komend jaar.

Tot slot kan de samenwerking met WUR verder worden versterkt door het verder professionaliseren van interne processen en systemen op het gebied van relatiemanagement, fondsenwerving en fondsbeheer.

Bestuur

Het bestuur van de stichting University Fund Wageningen (UFW), juridisch een voortzetting van Stichting Wageningen Universiteits Fonds (WUF) en bestaat uit:

Ir. Jan Karel Mak, voorzitter University Fund Wageningen
Ir. Jan Karel Mak, voorzitter University Fund Wageningen

Prof.dr.ir. Louise O. Fresco, qq Raad van Bestuur Wageningen University & Research
Prof.dr.ir. Louise O. Fresco, qq Raad van Bestuur Wageningen University & Research

Prof.dr.ir. Wouter Hendriks, qq Dean of Sciences, Wageningen University & Research
Prof.dr.ir. Wouter Hendriks, qq Dean of Sciences, Wageningen University & Research

Ir. Jules van Berlo, penningmeester
Ir. Jules van Berlo, penningmeester

Dr.ir. Han Swinkels, qq KLV Wageningen Alumni Network
Dr.ir. Han Swinkels, qq KLV Wageningen Alumni Network

Ir. Ronald van der Giessen, Wageningen Ambassadors
Ir. Ronald van der Giessen, Wageningen Ambassadors

De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning.

Bankgegevens en ANBI status

IBAN: NL57ABNA0539314005
BIC: ABNANL2a t.n.v. Universiteitsfonds Wageningen
Kvk: 41047850
Fiscaal/ANBI nummer: 00.54.52.119

Donaties aan University Fund Wageningen komen grotendeels ten goede aan het goede doel wat de donateur kiest. Voor grotere giften, zoals een periodieke schenking of een nalatenschap van minimaal €25.000, zijn verschillende invullingen mogelijk, waaronder het oprichten van een Fonds op Naam. 

UFW heeft de algemeen-nut-beogende-instelling (ANBI) status. Dit betekent dat schenken aan het universiteitsfonds fiscaal aantrekkelijk is. Giften zijn vaak aftrekbaar van de belasting, ook in het buitenland. 

Donaties aan UFW maken het mogelijk bij te dragen aan bijvoorbeeld onderwijsbeurzen, baanbrekende onderzoeksprojecten of studentenactiviteiten.

Heeft u hierbij hulp nodig of wilt u meer weten? Neem dan contact op met arianne.vanballegooij@wur.nl

Privacy, gedragscode en klachtenregeling

Voor onze Privacy en Cookie verklaring verwijzen wij u graag door naar de Privacy en Cookie verklaring van Wageningen University & Research (WUR) binnen deze website.

Gedragscode

Het Universiteitsfonds Wageningen volgt de gedragscode van WUR.

De gedragscode van WUR wordt vorm gegeven door een WUR-breed kader aan huis- en gedragsregels met betrekking tot integriteit, privacy en omgangsvormen, en is van toepassing op alle medewerkers en studenten van de WUR. Hierin staat hoe we met elkaar en met de buitenwereld omgaan. WUR kent verder regelingen die voorzien in klachtenprocedures bij misstanden zoals de Klokkenluidersregeling en de Regeling Ongewenste Omgangsvormen en hulp en begeleiding bij de aanpak van ongewenst gedrag. Daarnaast heeft WUR een anti-corruptie code opgesteld voor personeel dat betrokken is bij internationale projecten. Het kader van verschillende codes en regels is te raadplegen op de WUR-pagina Integriteit en Privacy.

Ook heeft de WUR samen met alle andere Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, een statement over sociale veiligheid opgesteld, dat in april 2019 is gepubliceerd.

De UFW-medewerkers hebben een dienstverband bij WUR. Zij hebben conform overige WUR-medewerkers in hun aanstellingsbrief getekend voor onder andere de Integriteitscode van WUR en toestemming gegeven voor vermelding van hun nevenwerkzaamheden.

Klachtenregeling

De klachtenprocedure is van toepassing op alumni, donateurs, potentiële donateurs en aanvragers van beurzen en subsidies. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Het Universiteitsfonds Wageningen (UFW) hecht veel belang aan correcte afhandeling van klachten: het onderhouden van een goede relatie met alumni, donateurs en andere belanghebbenden is immers essentieel voor het fonds. Samenwerken met onze alumni en filantropische partners is de kern van het werk van UFW. Klachten zijn een waardevolle bron van informatie over het functioneren van het UFW, op basis waarvan we onze werkwijze en/of processen kunnen verbeteren. Ook opmerkingen, nuttige tips over hoe we ons werk beter kunnen doen of wensen worden genoteerd. Zo krijgen we meer inzicht in wat belangrijk is voor onze alumni en donateurs en waar we als organisatie aan kunnen werken om klachten te voorkomen.

Wat is een klacht?
Het is een door UFW ontvangen uiting van ontevredenheid over UFW in het algemeen of een UFW-dienst, -product of -medewerker.

Indienen van een klacht
Klachten kunnen op de volgende manieren worden ingediend bij het UFW:
* in persoon
* telefonisch: 0317-484054
* per e-mail: ufw@wur.nl
* via het contactformulier
* per post: Postbus 9101, 6700 HB Wageningen

Beantwoorden van een klacht
Klachten die in persoon of telefonisch worden ingediend, zullen zo veel mogelijk direct worden beantwoord. Indien er voorafgaand aan het antwoord een onderzoek moet plaatsvinden, wordt tijdens het gesprek afgesproken wanneer de klacht wordt afgehandeld.

Schriftelijke klachten, ontvangen via het contactformulier, e-mail of post, worden zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen - telefonisch of schriftelijk – afgehandeld. Indien afhandeling meer tijd kost, wordt er eerst een bevestiging van ontvangst uitgestuurd naar degene die de klacht bij UFW gemeld heeft. Tevens wordt een tijdsindicatie gegeven wanneer de klacht afgehandeld zal zijn.

UFW is actief op social media en houdt reacties op deze kanalen in de gaten. We reageren hier zo snel mogelijk op. Mocht er meer informatie nodig zijn, dan wordt dit aangegeven en wordt daarop teruggekomen.

Rapportage
Van de ontvangen klachten wordt een rapportage gemaakt, zodat zichtbaar is over welke onderwerpen klachten zijn ontvangen. Deze rapportage wordt tenminste eenmaal per jaar voorgelegd aan het bestuur. Op basis hiervan kan het bestuur het beleid aanpassen om klachten over hetzelfde onderwerp in de toekomst te voorkomen. In het bestuursverslag, dat samen met de jaarrekening jaarlijks wordt gepubliceerd, wordt vermeld hoeveel klachten er zijn binnengekomen, de aard van de klachten en hoe deze zijn afgehandeld.


Alumni

UFW vindt het onderhouden van de band met haar alumni belangrijk. Daarom organiseert het alumnibureau binnen UFW diverse inhoudelijke (netwerk-)activiteiten voor Wageningse afgestudeerden. Tot en met september 2020 heeft WUR ook een eigen alumnivereniging: KLV Alumni Network. Deze is op dit moment bezig met een proces van ontbinding.