Publication details

Summary

Deze SWOT-analyse ligt in het verlengde van de ‘houtskool-SWOT’ zoals geschetst in de studie van Berkhout et al. (2019), De landbouw en het landelijk gebied in Nederland in beeld. Dit aanvullende onderzoek geeft verdere uitwerking aan subdoelstelling i die door de Europese Commissie is geformuleerd voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Deze subdoelstelling i luidt: ‘Beter inspelen door de EU-landbouw op maatschappelijke verwachtingen inzake voedsel en gezondheid, onder meer wat betreft veilig, voedzaam en duurzaam voedsel, voedselverspilling en dierenwelzijn.’ Deze SWOT-analyse bedoelt te helpen bij de invulling van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) dat Nederland als EU-lidstaat geacht wordt te maken en waarin uiteen wordt gezet hoe de Nederlandse beleidsinzet de komende jaren (2021-2017) gaat bijdragen aan de geformuleerde doelstellingen, waaronder subdoelstelling i.