Wat is LGN?

LGN is een rasterbestand met een resolutie van 25 x 25 meter. Dit bestand wordt sinds eind jaren '80 door Wageningen Environmental Research gemaakt en voorziet in de vraag naar actuele en nauwkeurige gegevens omtrent het landgebruik in Nederland. Het biedt tevens mogelijkheden om veranderingen in landbedekking en landgebruik in de tijd te volgen.

Versies LGN

Sinds 1986 zijn er 8 versies van het LGN-bestand gemaakt. De nieuwste versie van de LGN-reeks, het LGN2018-bestand, is vanaf 1 juli 2019 beschikbaar. De verschillende versies geven het landgebruik voor Nederland weer voor een betreffend jaar. De huidige versie, LGN2018, heeft een resolutie van 5 x 5 meter. Een geaggregeerde versie naar 25 x 25 meter komt ook beschikbaar. De vergelijking van de verschillende bestanden schetst de methodiek, de ontwikkeling van de legenda, de actualiteit en de landgebruiksveranderingen die tussen LGN3, LGN4, LGN5, LGN6 en LGN7 hebben plaatsgevonden.

LGN2018

In de naamgeving van het nieuwe LGN-bestand - de 8ste versie van het LGN-bestand heeft de naam LGN2018 gekregen - blijkt direct een van de vernieuwingen. Vanaf heden is het streven om elk jaar een nieuwe versie uit te brengen die het actuele landgebruik weergeeft. LGN2018 geeft het landgebruik weer voor het referentiejaar 2018, LGN2019 voor het referentiejaar 2019 etc. De jaarlijkse productie van het LGN is mogelijk gemaakt door het verbeteren en grotendeels automatiseren van het productieproces (scripting) waardoor de doorlooptijd sterk verkort is.

Naast de innovaties in het productieproces zijn t.o.v. LGN7 ook inhoudelijk allerlei veranderingen in LGN2018 doorgevoerd. Naast de vergroting van het ruimtelijke detail (van 25*25m naar 5*5m), is de thematiek van met name de natuur sterk verbeterd door o.a. het gebruik van multi-temporele Sentinel-2 beelden en het AHN2/3-bestand. In totaal zijn er 8 nieuwe natuurklassen in LGN2018 bijgekomen. En als laatste verbetering is de klasse ‘overig grondgebruik in het agrarisch gebied’ (LGN-klasse 27) toegevoegd. Het betreft met name de gebieden rond kassen en boerderijen (erven).

LGN7

Vernieuwingen in LGN7 zijn een betere integratie met de meest actuele bestaande ruimtelijke bestanden, zoals topografische kaart (Top10NL (2012), Bestand Bodem Gebruik (BBG2008), Basisregistratie Percelen (BRP 2012) en Basiskaart Natuur (BKN2012). Verder is door gebruik te maken van de hoge temporele resolutie van satellietinformatie ontsloten via het nationaal satelliet dataportaal (NSD)/groenmonitor de gewasclassificatie sterk verbeterd. Ook zijn de moerassen eenduidiger gedefinieerd door gebruik te maken van het voorkomen van dras, moeras of riet binnen Top10NL vlakken.

In het verleden is het LGN-bestand gebruikt op het gebied van waterbeheer, ruimtelijke planning en milieubeheer.

LGN6

Het LGN6 bestand bestaat ook uit een gelijke collectie van bestanden als LGN5. De belangrijkste verbeteringen van LGN6 t.o.v. LGN5 zijn:

  1. De geometrie en thematiek op hoofdklassen zijn nu volledig gebaseerd op het Top10vector bestand (versie 2006).
  2. Voor het stedelijk gebied is aansluiting gezocht met het bestand ‘Bestand Bodem Gebruik (BBG2003)’ van het CBS en het bestand ‘Bebouwd Gebied (BG2003)’ van VROM.
  3. De natuurlijke graslanden, rietmoerassen en duinen zijn overgenomen uit het bestand ‘BasisKaart Natuur (BKN2007)’.
  4. De bossen en heide zijn opnieuw geclassificeerd op basis van satellietbeelden uit 2007/2008.

LGN5

De specificaties van LGN5 zijn niet gewijzigd t.o.v. LGN4. Het belangrijkste verschil is dat het op meer satellietbeelden is gebaseerd (verbeterde input voor gewasclassificaties) en enkele technische verbeteringen waardoor bewerkingen en management van de database vergemakkelijkt worden (geodatabase, bladvrije versie Top10vector). Het LGN5-bestand is net als het LGN4-bestand een collectie van bestanden. Naast het landsdekkende rasterbestand (LGN5-grid) bestaat LGN5 ook uit een gewassenbestand (LGN5-gewas), een monitoringsbestand (LGN5-mon) en diverse thematische aggregaties van het LGN5-bestand.

LGN4

Met LGN4 zijn de toepassingsmogelijkheden verder uitgebreid. O.a. werd toen de koppeling gerealiseerd van landbouwgewassen aan TOP10vector perceelsgrenzen. Ook werd het mogelijk om veranderingen in landgebruik op te sporen.

LGN3

Vanaf LGN3 zijn veranderingen in landgebruik tussen de agrarisch gebied, kassen, boomgaarden, bos, water, stedelijk gebied, infrastructuur en natuur te volgen in de tijd. 

LGN1 en LGN2

LGN1 en LGN2 waren nog experimentele bestanden met beperkingen. Met het beschikbaar komen van LGN3/LGN3+ zijn deze beperkingen opgeheven en is de bruikbaarheid voor toepassingen op het gebied van natuur en ecologie sterk verbeterd.