Onderzoek

De Marke is het onderzoeksbedrijf binnen het pioniers project Koeien & kansen (K&K). Het K&K project verkent de mogelijkheden van verduurzaming van de melkproductie in de brede praktijk en zoekt naar win/win situaties waarbij milieu en economie hand in hand gaan. Via de K&K bedrijven is op De Marke ontstane kennis beschikbaar en toepasbaar voor de praktijk

Speerpunten van het onderzoek

 • Vermindering emissie broeikasgassen met 30% t.o.v. 1990
 • Vermindering methaanemissie via voeding
 • Eigen energiewinning: biogas en zonnepanelen
 • Energie besparing: hergebruik warmte en LED-verlichting
IMG_8093.JPG

 • Consolideren lage ammoniakemissie
 • Consolideren laag nitraat in grondwater
 • Kunstmestarm boeren:
 • Stimuleren bodemvruchtbaarheid: fosfaat, organische stof en bodemleven
 • Effecten van bewerkte mest op bemestende waarde, bodemvruchtbaarheid, gewasopbrengst en kwaliteit
IMG_8626.JPG

 • Biogaswinning uit (drijf)mest
 • Van biogas naar aardgaskwaliteit, levering op het net en rijden op biogas
 • Ontwikkeling kleinschalige mestraffinage (boerderijschaal)
 • Landschap, natuur en biodiversiteit
 • Verbeteren diergezondheid en terugdringing medicijn gebruik
 • Onderbouwing en ontwikkeling van bedrijfseigen normen (KringloopWijzer)
 • Herstellen van regionale kringlopen door gebruik van bermgras. Tevens verbetering van boden organische stof.

  IMG_6354.JPG