Onderzoek waterkeringen

POV Waddenzeedijken gras- en kleibekleding

POV Waddendijken

In verband met het afkeuren in de VTV van 30 km dijk gras- en kleibekleding is in 2017 de huidige vegetatie op de Waddenzeedijken geĆÆnventariseerd. In 2018 zijn nieuwe gras- en kruidenmengsels samengesteld die naar verwachting een hogere erosiebestendigheid opleveren en die beter bestand zijn tegen klimaatverandering. Deze mengsels worden begin 2019 ingezaaid in een aantal proefvlakken op de Waddenzeedijk. Deze zullen vijf jaar worden gemonitord. In november 2019 is met golfoploopproeven de huidige grasmat gestest. Deze proeven zullen aan het eind van de monitoringsperiode opnieuw worden gehouden om te kijken of de nieuwe vegetatie inderdaad sterker is.

Ga naar de website van POV gras- en kleibekleding

Vegetatie van dijken

vegetatiedijken_152.jpg

In de jaren '80 tot en met '90 is er door de vakgroep vegetatiekunde, plantenecologie en onkruidkunde van Wageningen Universiteit uitgebreid onderzoek gedaan naar de vegetatie van dijken. Onderzoek naar de soortsamenstelling in relatie tot erosiebestendigheid, naar beheer in relatie tot soortsamenstelling, vegetatie op zeedijken of rivierdijken. Onderwerpen die in detail zijn uitgewerkt, zijn methoden om de doorworteling te testen, transplantatie van soortenrijke vegetatie bij dijkreconstructie en inzaaien van soortenrijke graslandmengsels in relatie tot doorworteling (zie proefschriften Hans Sprangers en Friso van der Zee).

Toetsmethoden voor de erosiebestendigheid van dijkgraslanden

HollandsNoorderKwartier_151.jpg

De in Wageningen ontwikkelde toetsmethoden voor de erosiebestendigheid van dijkgraslanden waren onderdeel van het Voorschrift Toetsen op Veiligheid Primaire Waterkeringen 2007 (Min. V&W, 2007). Sinds 2000 zijn door Wageningen Environmental Research diverse toetsingen van de erosiebestendigheid van dijkgraslanden in opdracht van Rijkswaterstaat en waterschappen uitgevoerd (zie literatuurlijst) en is Alterra betrokken bij de verdere ontwikkeling van het toetsingsinstrumentarium WBI.

Golfoverslag en Erosiebestendigheid Dijkgraslanden

golfoverslag_151.jpg

AAlterra was partnern het project 'Golfoverslag en Erosiebestendigheid Dijkgraslanden', dat onderdeel uitmaakt van het Rijkswaterstaat/Waterdienstprogramma 'Sterkte en Belastingen Waterkeringen'. Binnen dit project heeft Wageningen Environmental Research ecologische en biofysische kennis ingebracht en veldwerk uitgevoerd met als doel een beter begrip van fysische processen tijdens golfoverslag op grasbekledingen en de rol van vegetatie daarbij. Het uiteindelijke doel van dit meerjarige project was om bij te dragen aan de nieuwe toetsingsregels in het WBI.

Cursus 'Kwaliteitsherkenning dijkgrasland'

cusus_151.jpg

NNaast het toepassen en verbeteren van de toetsingsmethode heeft Wageningen Environmental Research diverse malen met aanbeveling van de "Unie van waterschappen" de cursus 'Kwaliteitsherkenning dijkgrasland' georganiseerd. Deze cursus is specifiek toegesneden op de beheerpraktijk van Waterschappen. Hierin wordt uitgelegd hoe de kwaliteittoetsing van een grasbekleding in het kader van de VTV moet worden uitgevoerd. Aan de orde komen verschillende beheertypen van dijkgrasland, het steken en beoordelen van wortelmonsters, herkenning van graslandplanten en het beoordelen van de veldresultaten.

Aanvullend onderzoek op wettelijk verplicht kwaliteitsonderzoek

begrazingdijken_152.jpg

AAan het wettelijk verplicht kwaliteitsonderzoek wordt regelmatig een aanvullende onderzoekvraag gekoppeld. Zo zijn er door Wageningen Environmental Research onderzoeken uitgevoerd naar de invloed van mos op de erosiebestendigheid van dijkvegetatie, de effecten van begrazing met runderen, schade aan primaire waterkeringen door bomen, de effectiviteit van hooilandbeheer en de invloed van bemesting op erosiebestendigheid van grasland op zeedijken. Tevens is meegewerkt aan de praktijkproeven voor innovatieve dijkbekledingen in het Comcoast-consortium (www.comcoast.org).

Wageningen Environmental Research denkt met u mee

zodendichtheidmeting_151.jpg

Alterra, Wageningen University & Research wil graag met u meedenken bij het vinden van een oplossing bij een probleem in het gevoerde dijkgraslandbeheer, door samen te zoeken naar een beheervorm die zowel veiligheid, efficiƫntie als natuurwaarden oplevert. Wij hebben ruime ervaring met het uitvoeren dijkgraslandtoetsingen, beheerevaluaties en expert inschattingen van de effectiviteit van (beheer)maatregelen. Daarbij kan binnen de eigen organisatie gebruik gemaakt worden van een groot netwerk van specialisten op het gebied van natuurbeheer, bodem, waterbeheer (kwaliteit en kwantiteit) en ruimtelijke planvorming.