Toetsing kwaliteit bekleding waterkering

De in Wageningen ontwikkelde toetsmethoden voor de kwaliteit van de bekleding van waterkeringen zijn onderdeel van het wettelijke toetsingskader voor kwaliteit en veiligheid van waterkeringen.

Dit toetsingskader voor primaire waterkeringen vereist dat Rijkswaterstaat en waterschappen eens in de vijf jaar rapporteren aan provincie en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de toestand van de waterkeringen. Sinds 2000 zijn door Wageningen Environmental Research diverse toetsingen van de erosiebestendigheid van dijkgraslanden in opdracht van Rijkswaterstaat en waterschappen uitgevoerd (zie literatuurlijst).

Het uitvoeren van een toetsing van de waterkering op erosiebestendigheid is maatwerk. Afhankelijk van de lengte, berekende overslag, diversiteit aan beheervormen, dijkopbouw, leeftijd van de dijkbekleding en niet onbelangrijk de planning van beheermaatregelen kan een toetsingsplan worden uitgewerkt.

De bemonstering van de doorworteling vindt bij voorkeur plaats in het stormseizoen (vanaf december t/m eind februari). De bemonsterde punten worden in het vegetatieseizoen (mei t/m september) nog een keer bezocht waarbij de vegetatie en het beheer worden beoordeeld. Deze veldgegevens worden daarna verwerkt en getoetst aan de WBI normen.

De hieruit volgende rapportage 'toetsing kwaliteit bekleding waterkering' bestaat uit:

  • beschrijvend deel over de huidige situatie (inclusief situatiefoto’s)
  • een beoordeling conform de WBI
  • afsluitend beheeradvies voor de getoetste waterkeringen

In het rapport kunnen desgewenst kaartbijlagen worden opgenomen, deze worden zowel digitaal als op papier opgeleverd. Neem voor een passende aanbieding contact op met een van de contactpersonen.