Preventie en bestrijding Klassieke varkenspest

Preventie en bestrijding Klassieke varkenspest

In de preventie en bestrijding kunnen vier cruciale stappen onderscheiden worden, die allemaal belangrijk zijn om schade als gevolg van een KVP-uitbraak zoveel mogelijk te beperken.

1) Voorkomen van insleep in Nederland

Voorkomen van insleep kan alleen maar door voorzichtig te zijn met mogelijk besmette dieren en producten uit het buitenland. De belangrijkste maatregelen daarvoor zijn:

 • Verbod op swill-voedering.
 • Reiniging en ontsmetting van veetransportwagens die uit het buitenland terugkeren.
 • Alleen importeren van levende dieren en vlees vanuit gebieden waar KVP niet voorkomt, ook wanneer het producten voor eigen consumptie en jacht betreft.

2) Beperk verdere verspreiding in Nederland

Insleep van het virus zal in eerste instantie altijd onopgemerkt gebeuren. In de praktijk blijkt het vaak drie tot negen weken te duren voordat wordt vastgesteld dat het virus het land is binnengekomen. In die fase kan het virus zich ongehinderd verder verspreiden naar andere bedrijven. Om dit zoveel mogelijk te beperken zijn onder alle omstandigheden maatregelen nodig:

 • Beperken van het aantal contacten tussen varkensbedrijven. Dit geldt niet alleen voor diercontacten, maar ook voor persoonscontacten en contacten via bijvoorbeeld mest, vrachtwagens en andere materialen.
 • Veiliger maken van noodzakelijke contacten door (verplichte) bioveiligheids-maatregelen.

3) Spoor een mogelijke besmetting snel op

Om een besmettelijke ziekte als varkenspest in de kiem te smoren, is een snelle opsporing van een eerste nieuwe uitbraak essentieel. Een grote verantwoordelijkheid in dezen ligt bij de varkenshouder. Hij ziet zijn varkens elke dag en zal als eerste verdachte ziekteverschijnselen kunnen waarnemen. Het is daarbij wel essentieel dat snel de juiste vervolgstappen ondernomen worden om de ziekte in het laboratorium te bevestigen. Daarvoor bestaan er in Nederland de volgende mogelijkheden:

 • Melding van een verdenking aan de NVWA, door een varkenshouder of dierenarts, op basis van ziekteverschijnselen op het bedrijf.
 • Pathologische bevindingen bij sectie bij onder andere de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en enkele aangewezen dierenartsenpraktijken.
 • PCR bij WBVR op tonsillen van alle varkens die worden aangeboden voor sectie.
 • PCR op bloedmonsters die in het kader van groepsmedicatie of aspecifieke verschijnselen worden ingestuurd naar WBVR.

Voor meer informatie over deze mogelijkheden zie pagina 'Verdenking Klassieke varkenspest (KVP)'.

Daarnaast zijn varkensbedrijven in Nederland die aan meerdere andere bedrijven leveren onderhevig aan een geregeld bloedonderzoek bij de varkens op antistoffen tegen KVP (screening).

4) Bestrijd een uitbraak snel en efficiënt

Een behandeling van de ziekte is niet mogelijk. Indien zich een uitbraak voordoet, zal de ziekte in eerste instantie bestreden worden met zoösanitaire maatregelen:

 • Ruimen van besmette bedrijven, gevolgd door reiniging en ontsmetting.
 • Tracering van mogelijke contactbedrijven, gevolgd door quarantaine of preventieve ruiming.
 • Preventieve ruiming van bedrijven in de onmiddellijke nabijheid van besmette bedrijven.
 • Aanscherping van bioveiligheidsmaatregelen.
 • Vervoersverboden van varkens en varkensproducten.
 • Aanscherpen van surveillance in de regio waar de uitbraak plaatsvindt.

Er kunnen noodvaccinaties uitgevoerd worden met markervaccins. Deze vaccins maken het mogelijk om onderscheid te maken tussen gevaccineerde en geïnfecteerde dieren. Nederland heeft plannen om bij een volgende uitbraak deze markervaccins in te zetten als hulpmiddel om de uitbraak te bestrijden.

Preventieve vaccinatie is mogelijk, maar wordt binnen de EU niet toegepast vanwege het non-vaccinatiebeleid.