Samenwerking TO2-federatie

De organisaties voor toegepast onderzoek, verenigd in de TO2-federatie (Deltares, ECN, MARIN, NLR, TNO, stichting Wageningen Research (WR)) vormen de schakel tussen kennis en innovatie in dienst van overheid, bedrijfsleven en maatschappij. Ze realiseren oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die leiden tot een betere concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven en voor een veilige, duurzame leefomgeving voor de burger.

Samenwerking organisaties voor toegepast onderzoek

De missie van de samenwerkende TO2-instellingen is om een doorslaggevende bijdrage leveren aan het oplossen van de maatschappelijk uitdagingen, de innovatiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven te versterken en de overheid inhoudelijk te ondersteunen bij beleidsvragen.

Taken

De TO2 instellingen hebben drie hoofdtaken:

  • Het ontwikkelen, toepassen en verspreiden van kennis ten behoeve van het oplossen van maatschappelijke vragen en ondersteuning van overheidstaken- en beleid. Een deel van dit onderzoek valt onder wettelijk verplichte taken.
  • Het ontwikkelen, toepassen en verspreiden van kennis voor het versterken van de innovatiekracht en concurrentiepositie van Nederland, in het bijzonder voor de topsectoren.
  • Het beheren van strategische onderzoeksfaciliteiten welke soms uniek zijn in Nederland en deels ook internationaal.

Evaluatie

In najaar 2016, voorjaar 2017 zijn de TO2-instellingen geëvalueerd. Het eindrapport is 8 maart 2017 aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze eindrapportage van de commissie Schaaf (naar de voorzitter Anton Schaaf, CEO van Océ) geeft een helder overzicht over het onderzoek van de instellingen en ook een reeks aanbevelingen.

Belangrijke conclusies:

  • De kwaliteit van het onderzoek aan de TO2-instellingen is goed tot zeer goed
  • De impact van alle TO2-instellingen is goed tot zeer goed
  • De publieke middelen die aan de TO2-instellingen ter beschikking worden gesteld worden doeltreffend en doelmatig ingezet
  • De vitaliteit van de TO2-instellingen is een aandachtspunt. Belangrijkste oorzaak hiervoor is de systematisch teruggelopen Rijksbijdrage.

Voorbeeld van onderzoek van de TO2-instellingen zijn te vinden op de website van de individuele instellingen en van samenwerkingen op de website van de federatie TO2.


De instituten voor toegepast onderzoek in Nederland (de TO2-instituten)