Omgaan met complexiteit

Economische en geopolitieke verschuivingen, technologie, digitalisering, big data, robotisering, sociale verhoudingen, klimaat, biodiversiteit – in de 21ste eeuw gaan veranderingen soms sneller dan overheden kunnen bijbenen. Meer dan ooit zijn ze met elkaar verweven. Dus ook de maatschappelijke partijen, bedrijven, burgers en belangen. Complexiteit is hierbij een sleutelbegrip. In die context is op 6 april 2017 de bundel verschenen ‘Sturen in een verweven dynamiek: perspectieven op complexiteit en oriëntaties voor beleid’.

De artikelen in deze bundel hebben allemaal betrekking op het domein van complexiteit, binnen dat domein leggen de auteurs verschillende accenten.

Experts en wetenschappers laten op concrete beleidsdomeinen zien wat er gebeurt als je onzekere paden kiest, in de voorbereiding, organisatie en evaluatie.

Hoe je een beleidsaanpak organiseert rond het energievraagstuk. Hoe samen met de regio op te trekken. Of hoe te handelen om kritische omslagen in transities te voorkomen of juist te gebruiken.

In deze bundel komt steeds naar voren dat het hierbij niet gaat om het ‘blind’ volgen van een generieke aanpak.

De auteurs zijn het er over eens dat veel (maatschappelijke) vraagstukken complex zijn of complexe eigenschappen bezitten en daarom lastig te bevatten, te controleren of te sturen zijn. De vraag is hoe het beste om te gaan met dit soort complexe vraagstukken.

Complexiteit is daarbij op zichzelf niet negatief. Zo kan de dynamiek worden ingezet om zo effectief mogelijk publieke belangen te borgen en maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

De manieren waarop beleidsmakers om kunnen gaan met complexiteit zijn nog sterk in beweging, zoals ook blijkt uit de verschillende essays.

Deze reflectie doet een aanzet om een handelingsperspectief te schetsen. Aanvullend aan de bundel is een infographic gemaakt waarin het omgaan met complexe systemen wordt samengevat.

Infographic Omgaan met complexiteit