Onderwijs AquaVlan

Activiteit 4: Onderwijs

Doelstellingen

Om in de Grensregio een levensvatbare aquacultuursector te realiseren is het noodzakelijk dat er, naast het ontwikkelen van technische kennis en systemen, voldoende gekwalificeerd personeel en jonge ondernemers zijn vanuit verschillende disciplines. Deze  mensen moeten er voor zorgen dat de kansen die er op aquacultuurgebied zijn, gegrepen worden en zij zijn dan ook de aquacultuur innovatoren van de nabije toekomst.  Daarnaast is er een groep voorlopende ondernemers in de aquacultuur met kennis- en praktijkvragen in verband met uiteenlopende (technische) gebieden, die moeite heeft met het vinden van ondersteuning voor hun bedrijfsvoering. In dit deelproject wordt gefocusseerd op het opleiden (scholen) van toekomstige ondernemers/ betrokkenen in de aquacultuur en het bieden van een platform/ infrastructuur  voor het beantwoorden van kennisvragen die bestaande en beginnende aquacultuurondernemers hebben.

Omschrijving activiteit:

Om in de Grensregio een levensvatbare aquacultuursector te realiseren is het noodzakelijk dat er, naast het ontwikkelen van technische kennis en systemen,  voldoende  gekwalificeerd personeel en jonge ondernemers zijn vanuit verschillende disciplines. Deze  mensen moeten er voor zorgen dat de kansen die er op aquacultuurgebied zijn opgepakt  worden en zij zijn dan ook de aquacultuur innovatoren van de nabije toekomst. Daarnaast is er een groep voorlopende ondernemers in de aquacultuur met kennis- en praktijkvragen in verband met uiteenlopende (technische) gebieden, die moeite heeft met het vinden van ondersteuning voor  hun bedrijfsvoering.

In dit deelproject wordt gefocusseerd op het opleiden (scholen) van toekomstige ondernemers/ betrokkenen in de aquacultuur en het bieden van een platform/ infrastructuur  voor het beantwoorden van kennisvragen die bestaande en beginnende aquacultuurondernemers hebben.

Voor het bijscholen van huidige ondernemers en het opleiden van toekomstige ondernemers worden 2  cursussen ontwikkeld/ uitgebouwd met als doel van deze activiteit:

 • Algemene cursus met de basisprincipes van aquacultuur (Vlaanderen) met kennistransfer vanuit Zeeland
 • Zoet water Aquacultuur (Vlaanderen)

Communicatie en voorlichting:

Kennisverspreiding is het primaire doel bij deze activiteit. Het ontwikkelde cursusmateriaal wordt kosteloos beschikbaar gesteld via het internet, voor studenten, startende ondernemers, bestaande ondernemers en andere geïnteresseerden die aan zoete of zoute visteelt willen beginnen.

Methodiek

Bij de Hogeschool Zeeland is er cursusmateriaal (algemene introductiecursus aquacultuur) ontwikkeld. Voor dit deelproject zal op basis van dit beschikbare basismateriaal het onderwijs en training  verder worden uitgebouwd  om zo in Vlaanderen praktijk gerichte scholing aan te kunnen bieden op Bachelorniveau.  Bij het opzetten en uitvoeren van de cursussen zal gebruik gemaakt worden van de expertise, opgedaan in de andere activiteiten (activiteit 1-3) van dit project.  De kennis en ervaring opgedaan in Zeeland met de reeds bestaande cursussen zal worden gedeeld met de Vlaamse partners, voor zover het de didactiek en concepten betreft die ook voor zoet water teelten van toepassing zijn.  Een  zogenaamde begeleidingscommissie (bestaande uit vertegenwoordigers uit het werkveld) zal inhoud en proces van de cursussen bewaken.

Naast het opleiden/scholen van ondernemers is het ook gewenst dat toekomstige ondernemers  actief participeren in toegepast onderzoek op het gebied van aquacultuur.  Door jongeren, van verschillende achtergronden (disciplines) actief in toegepast onderzoek in aquacultuur te laten participeren worden 2 doelen gediend: 1. praktijk gerichte kennisverwerving, 2 enthousiasmeren van jongeren om later in de sector te stappen (ondernemers van de toekomst). Om een en ander te realiseren is het essentieel dat studenten de mogelijkheid hebben om in hun opleidingssituatie direct in contact te staan met het onderwerp van studie. In dit geval betekent het dus dat er behoefte is aan een ‘proeftuin’ , waarin geëxperimenteerd en gemeten kan worden. Tot nu toe ontbreekt het nog aan een infrastructuur waarin (zoet of zout) water beschikbaar is, gedeeltelijk gerecirculeerd wordt en waarmee op middelgrote schaal studenten en medewerkers kunnen experimenteren en werken aan kennisvragen vanuit het bedrijfsleven.

Het toegepaste onderzoek in de ‘proeftuinen’ (experimenteerruimtes) zal onder andere gevoed worden door kennisvragen vanuit de ondernemers. Alle ondernemers krijgen de kans om kennisvragen te richten aan de partners.  Bij het toegepast onderzoek zal de ondernemer actief betrokken worden, maar zal hiervoor geenszins enige vergoeding betalen.

Op de Kenniswerf in Vlissingen, waar de Hogeschool Zeeland en het ROC gevestigd zijn, is ruimte beschikbaar voor het creëren van zoute vijversystemen (indoor en outdoor).

Bij de KAHO Sint-Lieven kan indoor een labo worden ingericht om te experimenteren met algen en zoetwatervissen.  Indoor is er ruimte beschikbaar voor het creëren van zoete watervijversystemen. Volgende activiteiten worden dus verricht:

A. Cursusaanbod aquacultuur

 • opzetten van een 2 aquacultuur cursussen;
 • uittesten van de aquacultuur cursussen (door leerlingen en/of geïnteresseerden);
 • evaluatie en  bijstelling cursusaanbod.

B. 2 Experimenteerruimtes voor aquacultuur; toegepast onderzoek en onderwijs

 • Ontwerp systemen;
 • Bouw van systemen;
 • Slaan van een grondwaterbron;
 • Uitvoeren van onderzoek en onderwijs.

De experimenteerruimtes worden gerealiseerd in 2 verschillende landen, één door het Kaho en één door de HZ. Bovendien heeft elke experimenteerruimte zijn eigen specialiteit hebben, namelijk zout (Nederland) en zoet water (Vlaanderen). Daardoor kan er een grensoverschrijdende uitwisseling tot stand komen van studenten, docenten en derden. Dit zal informatie-uitwisseling, samenwerking, kennis en communicatie nog versterken.

Voor de afgifte van de vergunning was voor de Nederlandse experimenteerruimte voorbereidende onderzoeken noodzakelijk.

Concreet zal de kennis uit het project in de eerste plaats worden verspreid naar studenten van MBO+ niveau (NL), studenten van Bachelorniveau (Vlaanderen) en  (toekomstige) ondernemers.

Beoogde resultaten

Cursusaanbod

 1. Ontwikkelen en testen van twee aquacultuur cursussen (testfase: 30 deelnemers beoogd)
 2. Experimenteerruimte
 3. 2 experimenteerruimtes: één Vlaamse experimenteerruimte (zoet) voor aquacultuur en één Nederlandse (zout); aangepast aan (hoger) beroepsonderwijs
 4. Voorbereidende onderzoeken (begeleiding, boringen, analyse, enz.) voor afgifte vergunning Nederlandse experimenteerruimte
 5. Onderzoeken voor en met ondernemers

Informatie en Communicatie

 1. Inrichten van 2 studiedagen rond praktijkgerichte aquacultuur
 2. Twee cursusbeschrijvingen met ondersteunend onderwijsmateriaal
 3. Uitwisseling van geïnteresseerde studenten, docenten en derden.