Meer weten over Studium Generale?

Binnen het terrein van de academische vorming richt Studium Generale Wageningen zich met name op (het ontwikkelen van het vermogen tot) zinvolle reflectie.

Taken

Studium Generale Wageningen rekent tot haar taken:

  • verschaffen van inzicht in de samenhang der wetenschappen
  • aandacht schenken aan persoonlijke ontplooiing
  • bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef
  • fungeren als platform voor onderwijsvernieuwing
  • bevorderen van culturele en esthetische vorming.

Zinvolle reflectie

In aansluiting op de wet staat daarbij academische vorming centraal. De VSNU, vereniging van universiteiten, omschrijft academische vorming als volgt:

Studenten doen aan de universiteit niet alleen vakinhoudelijke kennis op. Ze krijgen ook inzicht in wetenschappelijke methoden, werken samen en leren reflecteren en redeneren. Naast het aanleren van academische vaardigheden vallen ook wetenschappelijke integriteit, ethische professionaliteit en (wereld)burgerschap onder de academische vorming van de studenten. Als onderdeel van de academische vaardigheden leren studenten bovendien logisch en kritisch te denken, waardoor zij de epistemische verantwoordelijkheid kunnen dragen, die wetenschapsbeoefening vraagt

Reflectie

Daarbij stelt Studium Generale drie vormen van reflectie centraal:

  • reflectie op het persoonlijke
  • reflectie op het maatschappelijke
  • reflectie op wetenschap


Studium Generale in Nederland

Op alle universiteiten in Nederland werden kort na de Tweede Wereldoorlog afdelingen Studium Generale opgericht, in opdracht van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Hij wilde iets doen tegen de ‘onverantwoorde onwetendheid bij veel studenten en intellectuelen omtrent de maatschappelijke krachten die onze wereld beheersen’.

Alle afdelingen van Studium Generale in Nederland

40689dd9-521c-4acd-83a9-cc771cb7f1a6_SGNL_490x330.png