Project

Analyse en evaluatie van nieuwe risico's voor de voedselketen en diervoederproductie

In dit project adviseren we de overheid (EZ, NVWA en VWS) over ontwikkelingen en toepassen van nieuwe technologieën in de productie van plantaardige en dierlijke producten die mogelijk nieuwe risico’s met zich meebrengen. Voorbeelden zijn nieuwe veredelingstechnieken (GGO’s), maar ook synthetische biologie. Het zwaartepunt ligt daarbij op het adviseren over mogelijk aanpassingen aan de risicobeoordeling voor deze nieuwe technologieën.

In dit project worden bovengenoemde ontwikkelingen gesignaleerd en geëvalueerd ten aanzien van de mogelijke consequenties voor de huidige beoordelingsstrategieën. Dit project vervult een signalerende functie richting andere projecten binnen het thema toxicologische karakterisering van nieuwe voedingsmiddelen en diervoeders.

Aanpak

Deskstudies:

 • het identificeren van ontwikkelingen in de productie van plantaardige en dierlijke producten die nieuwe risico’s met zich mee brengen, bijv. het gebruik van nieuwe veredelingstechnieken;
 • het (wetenschappelijk) adviseren van de overheid op het brede terrein van de voedsel- en diervoederveiligheid in relatie tot GGO's en andere nieuwe voedingsmiddelen en diervoeders (o.m. producten synthetische biologie);
 • doorwerking van wetenschappelijke ontwikkelingen op (nieuwe) integrale risico-analysestrategieën aangeven, ter ondersteuning van (nieuw) beleid op het gebied van nieuwe (complexe) voedsel- en diervoederproducten. Het volgen van ontwikkelingen ten aanzien van de risicobeoordeling van complexe voedingsmiddelen en diervoeders: bijvoorbeeld het gebruik van omics-strategieën als onderdeel van de risico-beoordeling van deze producten;
 • In voorkomende gevallen: ondersteunen van Nederlandse en Europese overheden ten behoeve van het voorkomen of behandelen van handelsconflicten aangaande GGO-veiligheidsbeoordelingen.

Advisering van beleid:

 • Advisering van nationale en internationale overheden en adviesorganisaties op het terrein van de risicobeoordeling van biotechnologie en de identificatie van risico's van nieuwe technologieën
 • Deelname aan EFSA GMO werkgroepen

Advisering van laboratorium, meetstrategieën:

 • T.b.v. het project Toxicologische karakterisering (WOT-02-002-003) wordt geadviseerd over onderwerpen in het kader van de veiligheidsbeoordeling van nieuwe gewassen en/of afgeleide producten.

Resultaat

 • Adviezen
 • Wetenschappelijke publicaties en beleidsrelevante notities
 • Input aan verschillende EFSA werkgroepen, OECD etc.

  Publicaties