ir. JJ (Janjo) de Haan

ir. JJ (Janjo) de Haan

Projectleider & onderzoeker Bodem Water Bemesting

Ik ben een expert in de ontwikkeling van een duurzame teelt in de akkerbouw en groententeelt met focus op bodem, water en bemesting. Mijn drive is om tot praktische en duurzame oplossingen te komen voor en met ondernemers: oplossingen die zowel goed zijn voor het bedrijf (voldoende inkomen en bestaanszekerheid) als voor de samenleving (zoals minder emissies en gebruik van eindige bronnen). Samenwerking met ondernemers en andere belanghebbenden is hierin onontbeerlijk om aan te sluiten bij de vragen vanuit de praktijk en de ontwikkelde kennis ook over te dragen naar de praktijk.

Mijn huidig onderzoek is gericht op verbeteren van het bodembeheer met focus op organische stof, grondbewerking en bemesting. Ik coördineer de PPS Beter Bodembeheer waarin gewerkt wordt aan ontwikkeling van maatregelen voor duurzaam bodembeheer in de open teelten. In het programma staan integratie van bodemkennis en het vertalen van deze kennis naar praktische boodschappen centraal. Verder ben ik betrokken bij het klimaatprogramma Slim Landgebruik, gericht op het realiseren van 0.5 Mton koolstofopslag in de bodem per jaar vanaf 2030, en bij EJP SOIL, een groot Europees programma gericht op duurzaam bodembeheer. In dit programma coördineer ik de communicatie in Nederland en ben ik betrokken bij diverse onderzoeksprojecten in het programma. Ook ben ik secretaris van de Commissie Bemesting Akkerbouw en Vollegrondsgroenten, die bodem en bemestingsadviezen vaststelt en publiceert in het Handboek Bodem & Bemesting.

Daarnaast heb ik in het verleden gewerkt aan meer technologische oplossingen als Teelt de grond uit waar ik programmaleider van een onderzoeksprogramma was. Ook heb ik gewerkt aan de mogelijkheden van fertigatie in de groententeelt.

Ik heb internationale expertise in EU-projecten, in focusgroepen van de EU rond Fertilizer Efficiency in Horticulture en Water and Agriculture en als coördinator van de ISHS-werkgroep Vegetable Nutrition and Fertilization en de EUVRIN-werkgroep Fertilization and Irrigation.