prof.dr. LJ (Ludo) Hellebrekers

prof.dr. LJ (Ludo) Hellebrekers

Projectmanager

Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad is een onafhankelijk onderzoeksinstituut en het nationale referentielaboratorium voor verschillende dierziekten. Wageningen Bioveterinary Research verricht veterinair onderzoek ter bescherming van de gezondheid van mens en dier in Nederland.

Mijn persoonlijke ambitie is een verbeterde zichtbaarheid van Wageningen Bioveterinary Research, een verdere uitbreiding van de activiteiten op het gebied van contractonderzoek en een versterking van de publiek-private samenwerking.

De ontwikkelingen in de laatste jaren op het terrein van gezondheid van mens en dier laten onmiskenbaar zien dat een intensieve samenwerking tussen de verschillende ‘kolommen’, humaan en veterinair, niet alleen profijtelijk maar ook noodzakelijk is. Een dergelijke geïntegreerde en interdisciplinaire aanpak vanuit het One Health gedachtengoed is dé kans om gezamenlijk grote stappen voorwaarts te zetten.

Nevenactiviteiten:

Voorzitter Centrale Commissie Dierproeven. De CCD is het centrale orgaan dat als enige bevoegd is om vergunningen voor het verrichten van dierproeven te verlenen. De CCD signaleert en beoordeelt kansen op het gebied van het vervangen, verminderen en verfijnen van dierproeven en maakt dilemma's op het gebied van gebruik van dieren voor onderzoek duidelijk.

Voorzitter van de Raad van Commissarissen, Universitaire Landbouwhuisdierenpraktijk (ULP), UU. Samen met de directeur, streeft de RvC er naar om het functioneren van de ULP in de werkvelden van het academisch onderwijs, onderzoek en de behandeling van landbouwhuisdieren verder te verbeteren.