Publicaties

Actualisering van geschatte N en P excreties door rundvee

Tamminga, S.; Aarts, H.F.M.; Bannink, A.; Oenema, O.; Monteny, G.J.

Samenvatting

Het Europese Hof heeft bepaald dat het huidige Nederlandse Mestbeleid niet aan EU eisen voldoet. Het huidige mineralenaangiftesysteem (MINAS) moet worden vervangen door een systeem van normen voor de aanwending van stikstof (N) en fosfaat (P2O5) op landbouwgrond (gebruiksnormen). Deze aanpassing en voortschrijdende inzichten waren aanleiding om de geschatte gemiddelde excreties door landbouwhuisdieren van N en P2O5 te actualiseren. Dit rapport beschrijft de excreties van N en P2O5 door rundvee in 2006 en 2008. De verwachte ontwikkelingen in de melkveehouderij leiden tot lagere gehaltes aan N in ruwvoeders, een verregaande verhoging van de melkproductie per koe met gelijk blijvende gehaltes aan vet en eiwit, en tot een vermindering van het aandeel jongvee. Het netto-effect is een hogere gemiddelde excretie van N en P2O5 in 2006 en 2008 vergeleken met het referentiejaar 2003.