Publicaties

Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens in 2001

Bont, C.J.A.M. de

Samenvatting

Deze rapportage geeft inzicht in de actuele bedrijfsresultaten en inkomens van de verschillende agrarische bedrijfstypen. Voor de melkveebedrijven, de varkens- en pluimveebedrijven, de akkerbouwbedrijven, de glastuinbouwbedrijven en de champignonbedrijven wordt ingegaan op de ontwikkeling van opbrengsten, kosten, rentabiliteit en inkomens in 2001/02 respectievelijk 2001. Voor de groenteteelt in de open grond, de bloembollenteelt, de fruitteelt en de boomteelt wordt een eerste zicht op de resultaten in 2001 geboden. Tevens wordt ingegaan op de resultaten van bedrijven met vleesstieren, schapen en vleeskalveren. Voor de gehele agrarische sector worden de productiewaarde en de netto toegevoegde waarde geraamd.