Publicaties

De Digitale Keten Natuur : advies aan EZ en IPO over de informatievoorziening voor het natuurbeleid

Schmidt, A.M.; Vullings, L.A.E.; Pol, P. van den

Samenvatting

Er is behoefte aan een eenduidige en uniforme informatievoorziening voor besluitvorming over het natuurbeleid op verschillende bestuurlijke niveaus. Op basis van procesmodellen is de huidige informatievoorziening voor de Europese Vogelrichtlijn en habitatrichtlijn (VHR) in relatie tot de herijkte Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en het Stelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL) in beeld gebracht. Op basis hiervan worden EZ en de provincies (via IPO) geadviseerd over de informatievoorziening voor het natuurbeleid, zodat beide partijen mede op basis van het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur tot goede afspraken kunnen komen op zowel strategisch niveau (lange termijn) als op operationeel niveau (korte termijn).