Publicaties

Naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering: hoe doe je dat?

Wijnands, F.G.; Monteny, A.; Looman, J.

Samenvatting

De huidige landbouw draagt bij aan het broeikaseffect en daarmee aan de klimaatverandering. Tegelijk heeft de landbouw goede mogelijkheden om tot vermindering van broeikasgasemissies te komen. Zestien agrariërs nemen daarvoor het voortouw in het project BoerenKlimaat.nl. Samen met Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut werken zij aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering door mogelijkheden in de praktijk te benutten en te optimaliseren. Dit BioKennisbericht belicht deze kansen en reikt de varkenshouder, akkerbouwer en pluimveehouder suggesties aan om het eigen bedrijf verder te verduurzamen.