Publicaties

VVE in de agrarische kinderopvang - Haalbaarheidsstudie

Salokory, M.; Jong, D. de; Poelarends, J.J.

Samenvatting

Deze Haalbaarheidsstudie VVE bestaat uit een theoretische verkenning en een enquête onder agrarische kinderopvang organisaties. Het is een onderdeel van project ‘Agrarische Kinderopvang’ binnen het kader van de PPS Multifunctionele Landbouw. Dit onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd door onderdelen van Wageningen UR. Doel is om te onderzoeken of voor- en vroegschoolse educatie (VVE) te koppelen is aan het bestaande pedagogisch beleid van de agrarische kinderopvang en waar de kansen liggen om de doorlopende leerlijn te versterken. Het resultaat dient ter onderbouwing van het besluit om wel of niet over te gaan op de invoering van VVE. Ondernemers met agrarische kinderopvang zijn zich al enige tijd aan het verdiepen in de voor- en nadelen van VVE. Ter onderbouwing van de keuze is een theoretische verkenning uitgevoerd.