Publicaties

Emissies naar lucht uit de landbouw in 2012 : berekeningen van ammoniak, stikstofoxide, lachgas, methaan en fijn stof met het model NEMA

Bruggen, C. van; Bannink, A.; Groenestein, C.M.; Haan, B.J. de; Huijsmans, J.F.M.; Luesink, H.H.; Sluis, S.M.; Velthof, G.L.; Vonk, J.

Samenvatting

Landbouwkundige activiteiten zijn een belangrijke bron van ammoniak (NH3), stikstofoxide (NO), lachgas (N2O), methaan (CH4) en fijn stof in Nederland. De emissies voor de periode 1990-2012 zijn berekend met NEMA. In 2013 is NEMA uitgebreid met modules voor N2O, NO, CH4 en fijn stof. De rekenmethodiek gaat bij de berekening van de ammoniakemissie uit van de hoeveelheid totaal ammoniakaal stikstof (TAN) in de mest. De ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest bedroeg in 2012 ruim 108 miljoen kg NH3, 5 miljoen kg minder dan in 2011, voornamelijk door een lagere stikstofuitscheiding in dierlijke mest en een toename van de mestexport. In lijn hiermee nam de N2O-emissie af van 22,4 tot 21,7 miljoen kg. De NO-emissie nam af van 19,9 naar 19,1 miljoen kg. Sinds 1990 is de ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest met bijna 70% gedaald, vooral door een lagere stikstofuitscheiding door landbouwhuisdieren en emissiearme toedieningstechnieken. Lachgas en stikstofoxiden daalden in dezelfde periode eveneens, maar minder scherp (ca. 40%) vanwege hogere emissies door ondergronds aanwenden van mest (N2O) en door de omschakeling van stalsystemen met dunne naar droge mest bij pluimvee (N2O en NO). De totale emissie van methaan veranderde tussen 2011 en 2012 nauwelijks, en komt uit op 437,3 miljoen kg. Tussen 1990 en 2012 daalde de emissie met 14%, wat vrijwel geheel verklaard kan worden door een afname in de dieraantallen. Fijn stof ten slotte, daalde van 6,6 naar 6,4 miljoen kg PM10 als gevolg van het toenemende aandeel stallen met luchtwasser. Hiervan is 0,6 miljoen kg PM2,5.