Publicaties

Kansen en knelpunten bij de uitvoering van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn : zestien Nederlandse casussen in het licht van de Fitness Check en de ambities uit de Rijksnatuurvisie

Broekmeyer, M.E.A.; Pleijte, M.; Bijlsma, R.J.; Gerritsen, A.L.; Grashof-Bokdam, C.J.; Henkens, R.J.H.G.; Schmidt, A.M.; Kistenkas, F.H.