Publicaties

Ruimtelijk-economische dynamiekvan de landbouw. : Rapport 1, Analyses van ontwikkelingen in gewasarealen, dieraantallen, grondgebruik, grondprijzen, verdiencapaciteiten en verbredingsactiviteiten

Gerritsen, A.L.; Agricola, H.J.; Os, J. van

Samenvatting

Dit rapport doet verslag van het onderzoek ‘Ruimtelijk-economische condities landbouw in relatie tot natuur & biodiversiteit’, dat is uitgevoerd om meer inzicht te verschaffen in de ruimtelijke diversiteit in de ontwikkeling van de Nederlandse landbouw en wat deze impliceert voor kansen voor het versterken en verbinden van natuur en landbouw. Het betreft een eerste kwantitatieve verkenning van de ruimtelijkeconomische verschillen in de landbouw in Nederland en is de opmaat voor een kwalitatief vervolgonderzoek. Het rapport richt zich specifiek op wat er op de agrarische grond in Nederland gebeurt. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de totale hoeveelheid cultuurgrond, de gewasarealen en dieraantallen en de veranderingen hierbinnen, met aandacht voor ruimtelijke verschillen. Er wordt tevens ingegaan op de agrarische bedrijfsontwikkeling en de ruimtelijke verschillen daarbij. Daarvoor zijn indicatoren als de agrarische grondprijs en de standaardverdiencapaciteit gebruikt, om meer inzicht te verkrijgen in relatie tot het typeveranderingen in het agrarisch grondgebruik. Bovendien wordt ingegaan op de ontwikkeling van de verbrede landbouw.---This technical report provides more insight into the spatial diversity in the development of Dutch agriculture and what this means for opportunities to strengthen connections between nature and agriculture. This is a first quantitative exploration of the spatial-economic differences within Dutch agriculture and the prelude to a qualitative follow-up study. The report focuses specifically on what is happening on agricultural land in the Netherlands. The development of the total amount of cultivated land-, and the crop areas and numbers of livestock and how these change, is examined, with particular attention to spatial diversity. The study also investigated regional variations in the economic development of agricultural businesses. Indicators such as the agricultural land price and the standard earning capacity have been explored to understand the dynamics in agricultural land use. Attention is also given to the development of multifunctional agriculture.