Publicaties

Feiten en cijfers vergroening GLB 2020

Elbersen, Berien; Jonge, Eva de

Samenvatting

Voorliggend rapport presenteert de uitkomsten van een monitoring van de vergroening voor het jaar 2020 volgens de geactualiseerde methode en gebruikmakend van gegevens die werden verzameld in samenwerking met RVO. De evaluatie laat zien hoe en door welke boeren maatregelen voor blijvend grasland, gewasdiversificatie en ecologische aandachtsgebieden en tevens de equivalente maatregelen zijn opgepakt. De resultaten werden gei╠łnterpreteerd wat betreft te verwachten effecten in relatie tot de gestelde doelen van de vergroening. In de analyse worden ook de resultaten uit de voorgaande monitoringsrapportage betrokken, zodat een beeld ontstaat van de vergroening na zes jaar.