Thesis subject

Perspectieven van stakeholders in de beleidsdomeinen Elektromagnetische Velden, Fijnstof en Anti Microbiële Resistentie

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert beleidmakers in Den Haag over maatregelen in onder andere de dossiers Elektromagnetische Velden (EMV), Fijnstof (PM10) en Anti Microbiële Resistentie (AMR). In het lopende project IRIDIUM wordt uitgezocht op wat voor een manier expert perspectieven op deze dossiers een rol kunnen spelen in de beleidsadvisering. Naast de experts, die vanuit de wetenschap een bijdrage leveren, hebben ook andere stakeholders opvattingen over de wijze waarop (onderdelen van) de genoemde drie dossiers aangepakt zouden moeten gaan worden.

In het kader van het strategische programma RIVM2020 is het RIVM bijzonder geïnteresseerd in de perspectieven van deze andere belanghebbenden. Inzicht hierin biedt duidelijkheid over de wijze waarop de beleidsadvisering door het RIVM past in de maatschappelijke discussie over de drie genoemde onderwerpen. Het instituut heeft goede ervaringen met het gebruik van Q-methodologie bij het in kaart brengen van perspectieven. Q-methodologie is een quasi kwantitatieve techniek waarmee aan de hand van kaartsorteringen gedeelde opvattingen van actoren expliciet gemaakt kunnen worden.

Het RIVM is, als onderdeel va n het IRIDIUM project, op zoek naar een student die als afstudeeropdracht of als onderzoeksstage met Q-methodologie de stakeholderperspectieven in één van de genoemde dossiers in kaart wil brengen. Dit houdt in dat het onderzoeksinstrument ontworpen zal worden, stakeholders gevraagd zal worden de sortering te leggen, de data geanalyseerd en een rapportage opgesteld zal worden.

De afstudeeropdracht zal vanuit het RIVM begeleid worden door dr. Jeroen Devilee. Daarnaast krijgt de student begeleiding vanuit de eigen universiteit. Het werk wordt in principe vanuit de universiteit verricht. In fases van het onderzoek waarin veel expertise vanuit het RIVM nodig is, kan de student gebruikmaken van een werkplek bij het RIVM.