Update

De routekaart voor energiebesparing binnen WUR

WUR bereidt zich voor op een toekomst waarin zij zonder gebruik van fossiele brandstoffen in haar energiebehoefte kan voorzien. Deze energietransitie is van invloed op alle aspecten van de organisatie, zoals bijvoorbeeld het verwarmen, koelen en verlichten van onze gebouwen. WUR is wettelijk verplicht om te rapporteren welke energiebesparende maatregelen ze neemt en hoe de gebouwen van WUR worden verduurzaamd. In de zogeheten portefeuilleroutekaart staat uitgelegd hoe WUR de komende jaren haar gebouwen gaat verduurzamen.

Door een afspraak vanuit het Klimaatakkoord kwam WUR in aanmerking om mee te doen aan deze portefeuilleaanpak voor energiebesparing. “Het is een omvangrijk project geweest om tot deze portefeuilleroutekaart te komen”, vertelt energiecoördinator Wouter van Leeuwen. “En het is een concrete invulling van één de maatregelen die al eerder werden beschreven in de Houtskoolschets Energietransitie WUR 2050.”

Een CO2-neutrale energievoorziening in 2050

Een aantal jaar geleden is de ‘Houtskoolschets energietransitie WUR 2050’ opgesteld. Hierin presenteerde WUR de maatregelen om tot een CO2-reductie van 95% te komen in 2050. De houtskoolschets geeft ruimte om in bepaalde situaties bij te sturen. Zo is de aansluiting van de gebouwen op de WKO-ring (Warmte Koude Opslag) versneld naar aanleiding van de energiecrisis, waardoor WUR veel heeft kunnen besparen op gaskosten. Via de MeerJarenAfspraken (MJA-3) voldeed WUR samen met de andere universiteiten tot en met 2020 aan de wet- en regelgeving, maar in deze MJA-3 waren niet alle WUR gebouwen opgenomen. Op de MJA-3 is nooit een vervolg gekomen, daarvoor in de plaatst doet WUR nu mee met de portefeuilleaanpak.

Gewerkt aan een uitgebreider overzicht

De portefeuilleroutekaart energietransitie is veel uitgebreider dan de MJA-3. In de portefeuille zijn nu ook de zogenoemde WUR-buitenlocaties opgenomen, waardoor voor het eerst alle gebouwen van WUR in zijn totaliteit en integraal zijn bekeken. In 2023 is er veel gedaan om tot de portefeuilleroutekaart te komen. Voor elke locatie zijn maatregelen in beeld gebracht om energie te besparen. Daarnaast is per gebouw het energieverbruik per m2 in kaart gebracht en vergeleken met de andere WUR-gebouwen. Zo werd inzichtelijk gemaakt waar WUR zich op moet focussen en waar de meeste impact te realiseren is als het gaat om energiebesparing. Per gebouw werd een strategie gekozen en een plan gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de timing van het aansluiten van gebouwen op de WKO-ring. Daarbij werden kosten tegen baten afgezet en werd ook meegenomen wat er (nu) echt moet of wat een wens is en wellicht later in de tijd gerealiseerd kan worden. Voor sommige panden zijn de plannen al heel concreet gemaakt, bij anderen is het nog wat abstracter.

Portefeuilleroutekaart energietransitie

Aan de hand van deze inventarisaties is er nu een goed overzicht dat WUR hard nodig heeft in de komende jaren in verband met (veranderende) wet- en regelgeving. Het voordeel van deze portefeuilleaanpak is dat het meer vrijheid geeft wanneer maatregelen doorgevoerd worden en het helpt bij investeringsbeslissingen. Het gaat namelijk over de hele portefeuille en niet meer alleen over één pand.

In de portefeuilleroutekaart zijn maatregelen opgenomen die moeten vanuit overheidsregelgeving, maar ook maatregelen die voortkomen uit de ambities van WUR. Als WUR alles bereikt dat in de routekaart en in de houtskoolschets is aangegeven dan doet WUR veel meer dan wettelijk vereist is. Op dit moment gaat het goed en ligt WUR op koers.

Hoe nu verder?

De portefeuilleroutekaart is ingediend bij de landelijke werkgroep Omgevingsdienst NL. Op een paar aanpassingen na is het goedgekeurd en alle maatregelen om energie te besparen zijn in een online dashboard gezet. Zo worden de resultaten goed bijgehouden en gemonitord. De ontwikkelingen maar ook de aandacht voor energiebesparingen nemen snel toe, dus het is belangrijk om goed in beeld te brengen wat we per gebouw willen doen en welke impact dit heeft.

Verder wordt er gekeken naar koppelingen om nog beter het energieverbruik en de besparingen in beeld te brengen. In april 2024 volgt de eerste monitoringsrapportage.

Daarnaast wordt nu binnen de sector onderwijs samenwerking gezocht met o.a. VBO, MBO en HBO om de (monitoring van de) sectorale routekaart samen te verkennen en eenduidiger te maken. De vervolgstap is om de dashboards te combineren en op één lijn te krijgen zodat we efficiënter kunnen rapporteren.

Punt op de horizon

“Het jaar 2050 is op dit moment ons ‘punt op de horizon’. We zijn goed op weg en door in hetzelfde tempo de juiste koers te blijven varen bereiken we veel. Samen! Door een multidisciplinaire samenwerking behalen we de beschreven doelen van de energietransitie van WUR”, aldus Wouter van Leeuwen.