KLV-Fonds

Het KLV-Fonds richt zich op de financiële ondersteuning van eenmalige activiteiten en nieuwe initiatieven die alumni helpen hun kennis en kunde in de WUR domeinen te versterken. Op deze manier kunnen zij een gewaardeerde bijdrage leveren aan expertiseontwikkeling in onderwijs, onderzoek en beleidsvorming om belangrijke maatschappelijke vraagstukken te adresseren. Kenmerk van de initiatieven is dat deze aanvullend zijn op het reguliere alumnibeleid van de Wageningen Universiteit. Het KLV-Fonds is opgericht uit het resterende vermogen van de voormalige Wageningse alumnivereniging KLV.

Criteria

Activiteiten die in aanmerking komen voor steun uit het KLV-fonds dienen bij te dragen aan ten minste een van de volgende subdoelen:

  • Het stimuleren/faciliteren van maatschappelijk debat en dialoog binnen het domein van Wageningen Universiteit.
  • Het ontwikkelen van nieuwe vormen van (toegang tot) netwerken van alumni.
  • Het ontwikkelen van nieuwe vormen voor actieve dialoog en samenwerking binnen dan wel tussen de domeinen van de Wageningen Universiteit en de Studiekringen en Netwerken.
  • Het ontwikkelen van nieuwe vormen van generieke loopbaanondersteuning aan alumni.

Daarnaast dient de activiteit of het initiatief eenmalig te zijn of zich in de opstartfase te bevinden. Het fonds biedt geen structurele ondersteuning van activiteiten of programma's.

Curatorium

Aanvragen worden beoordeeld door een curatorium dat is samengesteld uit leden met kennis en ervaring op gebied van maatschappelijke dialoog, alumni activiteiten en de typisch Wageningse thema’s. Het curatorium van het KLV-Fonds bestaat uit de volgende leden:

Han Swinkels (voorzitter)
Paul den Besten
Gerrianne Jansen
Coen de Jong
Karin Schroën

Toekenningen 2021

In 2021 zijn twee aanvragen toegekend door het KLV-Fonds:

  • Een podcastserie. Dit is een nieuwe vorm van communicatie met alumni.
  • Een eenmalig landelijk congres op Wagenings vakgebied. Deze aanvraag is gedeeltelijk toegekend.

Historie KLV

KLV Wageningen Alumni Network was tot 1 oktober 2020 de alumnivereniging van WUR. De vereniging werd in 1886 opgericht om het contact tussen oud leerlingen en de Wageningse Rijkslandbouwschool te bevorderen en om kennis en kunde over de landbouwpraktijk uit te wisselen. Al gauw werd ook loopbaanondersteuning onderdeel van de vereniging, doormiddel van een plaatsings- en arbeidsbureau. In 1908 splitste een deel van de vereniging zich af om zich meer te richten op het behartigen van de belangen van academici, toentertijd slechts een deel van de Wageningse opgeleiden, in het Nederlands Instituut van Landbouwkundig Ingenieurs (NILI). Lange tijd bestonden het NILI en het Nederlands Genootschap voor Landbouwkunde (NGvL), zoals de vereniging inmiddels heette, naast elkaar, maar werkten wel af en aan samen. In 1995 kwamen zij weer bij elkaar in een vereniging: de Koninklijke Landbouwkundige Vereniging (KLV). KLV kampte echter de laatste jaren met een afnemend ledenaantal en minder bezoekers bij evenementen. Na een zorgvuldig traject van herijking is daarom in 2020 besloten tot ontbinding van de vereniging. Het resterende vermogen van KLV is ondergebracht in een fonds om alumniactiviteiten aanvullend op het reguliere programma te ondersteunen.