News

ELS draagt bij aan de ontwikkeling van leerarrangementen in het groen

Published on
September 23, 2020

Renate Wesselink (ELS) heeft recent meegewerkt aan een project van de WU Wetenschapswinkel over onderwijs-zorgboerderijen. Op basis van vele verschillende kleine onderzoeken is veel geleerd over hoe fijn het is voor leerlingen die tijdelijk niet meer naar school gaan om onderwijs te krijgen op een boerderij, en hoe lastig het is om dit onderwijs een herkenbare plek te geven in het onderwijsstelsel.

Onderwijs-zorgboerderijen?

Voor een deel van de leerlingen in het primair en voorgezet onderwijs is een schoolse omgeving soms contraproductief. Zonder maatwerk bestaat het risico dat deze leerlingen (tijdelijk) helemaal geen onderwijs meer ontvangen, terwijl zij wel in staat zijn zich te ontwikkelen en te leren. Een onderwijs-zorgboerderij kan een rol spelen. Deze boerderijen bieden leerlingen die dreigen uit te vallen een passende plek in een niet-schoolse setting. De laatste jaren is het aantal onderwijs-zorgboerderijen gegroeid, en het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het onderwijs op deze boerderijen neemt toe. Er zit veel variatie in hoe scholen, leerlingen en onderwijs-zorgboerderijen invulling geven aan een behoefte.

Brochure Leerarrangementen in het groen

In de ontwikkelde brochure 'Leerarrangementen in het groen' wordt de huidige situatie van de onderwijs-zorgboerderij beschreven. Er wordt o.a. in beeld gebracht hoeveel onderwijs-zorgboerderijen er zijn en hoe onderwijs-zorgarrangementen eruit kunnen zien. Vervolgens wordt beschreven waarom de onderwijs-zorgboerderij een oplossing kan zijn voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dat wordt gedaan aan de hand van een conceptueel raamwerk met daarin de context, mechanismen en uitkomsten. Tot slot wordt ingegaan op de kansen en bedreigingen die onderwijs-zorgboeren en andere belangrijke stakeholders ervaren, en worden toekomstperspectieven gepresenteerd waarin aanbevelingen worden gegeven die de ontwikkeling van een effectieve en duurzame onderwijs-zorgboerderijsector ondersteunen.