Dossier

Klimaat en bos

Er staan meer dan 3 biljoen bomen op aarde, dat zijn ongeveer 422 bomen per persoon. Maar het totale aantal bomen is sinds het begin van de menselijke beschaving bijna gehalveerd. Ecosystemen met een lange levensduur, zoals bossen, zijn kwetsbaarder voor relatief snelle veranderingen in het ecosysteem, zoals klimaatverandering die veroorzaakt.

Bossen hebben veel belangrijke functies (ook wel ecosysteemdiensten): via fotosynthese produceren ze zuurstof en biomassa, ze bieden onderdak aan verschillende diersoorten en mensen, beïnvloeden weerpatronen en ze leggen koolstofdioxide vast. Door bossen duurzaam te beheren kunnen deze functies in de toekomst door bossen vervuld blijven worden en kunnen bossen helpen bij het voorkomen en opvangen van klimaatverandering.
Het Europese bos veroudert waardoor het minder koolstof uit de atmosfeer omzet in biomassa. Desondanks leggen Europese bossen jaarlijks nog zo'n 362 miljoen ton CO2 vast.

Pilots Bos en Klimaat 2018

De bos & klimaat-pilots zijn een eerste belangrijke stap in de realisatie van de klimaatambities van het kabinet. De pilots zijn gericht op demonstratie: nieuwe ervaringen opdoen en leren over onder andere technische en economische haalbaarheid, op te nemen in een toolbox. Dit schept een basis voor een grotere uitrol in de daaropvolgende jaren. De pilots in 2018 zijn sterk gericht op uitvoering, met componenten zoals monitoring, rapportagevereisten, LULUCF en communicatie. 14 pilots op tientallen locaties zijn geïdentificeerd in de bestaande bosbouw, in nieuwe bossen en in de houtketen. 38 partners uit de Nederlandse sector werken hierin samen en zijn op 1 juni 2018 gestart. Voorbeeldprojecten richten zich op bijv. regeneratie met nieuwe soorten, kleine bosaanplantingen, agroforestry, instellen van reservaten, combinaties van bossen met b.v. wateropslag, bouwen met hout, biomassa van hagen en kleine bossen en meer.

REDD+

REDD+ is een voorstel dat klimaatverandering probeert tegen te gaan door bossen verantwoord te beheren. Ontbossing veroorzaakt 20% van de antropogene broeikasgasemissies. De meeste bossen staan in ontwikkelingslanden. Deze landen hebben vaak minder middelen om ontbossing tegen te gaan.

Als een ontwikkelingsland maatregelen onderneemt om bos aan te planten of bossen te beschermen, voorkomt het in feite broeikasgasemissies. Als REDD+ in werking treedt kunnen deze emissies worden omgezet naar emissierechten. Westerse landen kunnen deze emissierechten kopen en daarmee hun klimaatdoelen behalen.

Ontwikkelingslanden krijgen dan meer financieel belang bij het beschermen van bossen: de VN voorziet dat emissierechten binnen REDD+ een waarde tot 30 miljard zouden kunnen vertegenwoordigen.

Nieuws en projecten REDD+

Ga naar de REDD+ research network pagina (Engels)