Autonoom Telen

In kassen kunnen veel aspecten van de teelt al op verschillende manieren worden gestuurd. Wat als je een volledig autonome teeltmethode zou kunnen ontwikkelen die in elke kas, waar ook ter wereld, kan worden toegepast? Dat is de ambitie van de WUR-onderzoekers die werken op het gebied van Autonoom Telen.

Toekomstbestendige kassen

De groeiende wereldbevolking en het veranderende klimaat dwingen ons de meest efficiënte productiemethoden voor onze gewassen te vinden. Glastuinbouw speelt een belangrijke rol in de productie van verse en gezonde groenten en fruit met een constante hoge kwaliteit, het hele jaar door. De teelt in kassen moet efficiënt zijn wat het gebruik van natuurlijke hulpbronnen betreft, economisch rendabel zijn en een product van hoge kwaliteit opleveren volgens een strakke planning. De beperkende factor wordt echter de beschikbaarheid van voldoende hooggekwalificeerd personeel met kennis om een kwaliteitsproduct te telen en dat alle aspecten van een efficiënt productiesysteem met een minimaal gebruik van middelen kan overzien.

Wij werken aan een autonome kas waarin de teelt via kunstmatige intelligentie op afstand wordt aangestuurd en waarin automatische systemen de gewassen behandelen om tot een duurzaam en rendabel teeltsysteem te komen. Dit doen wij met behulp van intelligente sensoren en metingen van gewaskenmerken.

Onze expertises

Wij bundelen alle kennis die nodig is om de ultieme toekomstbestendige kas te realiseren: een kas die minimale menselijke arbeid vereist, minimale inputs in termen van schaarse hulpbronnen zoals water en voedingsstoffen, maar maximale efficiëntie en output, en die overal ter wereld toepasbaar is.

Als internationaal knooppunt van fundamentele kennis in life sciences, werken onze in-house experts aan plantenfysiologie, sensortechnologie en vision, machine learning en robotica, en geavanceerde nieuwe technologieën zoals digital twins. State-of-the-art onderzoeksfaciliteiten in Wageningen en Bleiswijk stellen ons in staat systeemkennis, integratie en validatie te combineren onder één WUR-dak.

Plantenfysiologie

Plantenfysiologie draagt bij aan het begrip van het functioneren van planten, zoals de processen die in planten plaatsvinden als reactie op veranderingen in hun omgeving en hoe ze zich aanpassen aan stress.

Neem contact op met onze expert

Gewasmodellering

Omgevingsfactoren, zoals licht, hebben effect op de groei en opbrengst van gewassen. We gebruiken simulatiemodellen om deze effecten te onderzoeken in gewassen die in kassen en vertical farming worden geteeld.

Neem contact op met onze expert

Fysische modellering

De toepassing van fysische modellen is een manier om het kasklimaat te voorspellen op basis van de principes voor het berekenen van warmte- en massabalansen. De onderdelen daarvan, zoals absorptie van zon- en kunstlicht, verwarming, gewastranspiratie, condensatie en ventilatie, volgen bekende natuurkundige wetten. Met berekeningen middels deze voorspelbare processen kunnen we strategieën voor een efficiënte klimaatregeling definiëren en uitvoeren.

Neem contact op met onze experts

Digital twins

Digital twins maken gebruik van data-integratie, kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning om een virtuele versie van een gewas te creëren. Deze simulatiemodellen worden continu gevoed met realtime informatie van de werkelijke omstandigheden in een kas, waardoor het mogelijk wordt processen en reacties van planten nauwkeuriger te analyseren en te simuleren. Met behulp van digital twins kunnen we planten beter monitoren en toekomstige scenario's voorspellen.

Neem contact op met onze experts

Spectrale beeldvorming

Multi- en hyperspectrale beeldvormingsmethoden behoren tot de krachtigste om bestanddelen, stress en ziektesymptomen in planten te meten. Spectrale beeldvorming biedt een schat aan informatie om objecten en hun locatie te detecteren dankzij niet slechts één, maar een heel spectrum van waarden die per pixel beschikbaar zijn. Met behulp van spectrale beeldvorming in combinatie met modellen kunnen we de ruimtelijke verdeling van droge stofgehalte, stikstofstatus of suikerconcentratie en zelfs lycopeen- of chlorofylconcentratie meten.

Neem contact op met onze expert

Sensortechnologie

Niet-invasieve sensoren kunnen in kassen allerlei planteigenschappen en klimaatomstandigheden meten en monitoren. De gegevens leveren inzichten op om de omstandigheden in de kas voortdurend te verbeteren en managementbeslissingen te ondersteunen. Sensoren hebben ook potentieel voor het opsporen van plantenziekten.

Neem contact op met onze experts

Robotica

Robotsystemen in kassen moeten kunnen werken in een zeer uitdagende omgeving en omgaan met complexe producten die veel variatie en verandering in de tijd vertonen (groeien of rijpen, bijvoorbeeld). Wij ontwerpen robotsystemen die hardware en software combineren tot een functionerende robot die in dergelijke omstandigheden kan denken, voelen en handelen.

Neem contact op met onze expert

Machine Leren (AI)

Het leervermogen van een robot is een belangrijk onderdeel van zijn intelligentie. Het is mogelijk om met behulp van machine learning patronen te ontdekken, bijvoorbeeld in foto's. Door middel van een groot aantal datasets met trainingsgegevens, leert de kunstmatige intelligentie zichzelf automatisch niet alleen wat er op een foto staat, maar ook waar het object zich op de foto bevindt. Een sterke kracht van machine learning is dat het kan omgaan met de grote mate van diversiteit die aanwezig is in natuurlijke producten. Machine learning kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld een robot te leren voorwerpen vast te pakken of opbrengstvoorspellingen te doen.

Neem contact op met onze experts

Computer Vision

Hoe kunnen robots of andere geautomatiseerde systemen gegevens zien en omzetten in bruikbare informatie? Met behulp van computervisietechnieken kunnen we gegevens nauwkeurig analyseren om modellen te vormen, en modellen omzetten in objectieve informatie. Door kenmerken als productgrootte, oppervlaktefouten, bladoppervlak of stengellengte te beoordelen, kunnen we automatisch verschillende plantenkenmerken herkennen (fenotypering).

Neem contact op met onze experts