Project

Harmonisatie van blootstellingsmethodieken in de centrale zone

Het is slecht gesteld met de harmonisatie van blootstellingsmethodieken voor oppervlaktewater en grondwater in de centrale zone. Daarom wil LNV een initiatief ontplooien om hierin verbetering te brengen.

Een van de grondgedachtes achter de Verordening 1107/2009 was dat nationale beoordelingsmethodieken binnen de centrale zone in toenemende mate geharmoniseerd zouden worden (Kamerstuk 27 858 nr. 310); dat zou leiden tot een gelijker speelveld voor het bedrijfsleven in de lidstaten en tot een efficiëntere beoordelingsprocedure. Hiervan is echter op het gebied van blootstelling nog weinig terecht gekomen tot nu toe.

Volgens de industrie is de omvang van het werk voor de nationale blootstellingsbeoordelingen alleen maar toegenomen in de afgelopen 10 jaar.

Doel van het project

Het doel is om te verkennen hoe de harmonisatie van de methodieken voor blootstelling van waterorganismen en van grondwater binnen de centrale zone de komende jaren bevorderd kan worden.

LNV zal nagaan of en hoe er binnen de centrale zone draagvlak te vinden is om de harmonisatie van methodieken voor blootstelling van waterorganismen en grondwater te bevorderen.

Bij gebleken haalbaarheid en draagvlak zal er in tweede helft van 2017 in Wageningen een workshop georganiseerd worden waarin informatie-uitwisseling over de diverse nationale aanpakken centraal staat. In de jaren daarna kunnen er workshops volgen op andere locaties waarin de haalbaarheid van geharmoniseerde aanpakken wordt geëxploreerd en verder ingevuld.

Publicaties