Biodiversiteit op WUR-locaties

Biodiversiteit is een kernthema in onderzoek en onderwijs van Wageningen University & Research. Ook in wat we doen in onze “eigen” omgeving, op Wageningen Campus en andere WUR locaties, is biodiversiteit een pijler van ons duurzaamheidsbeleid. Biodiversiteit is kortweg de verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied. Biodiversiteit omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen, maar ook de enorme genetische variatie binnen die soorten en de variatie aan ecosystemen waar ze deel van uitmaken.

Wageningen Campus

Wageningen Campus is een openbare ruimte van ongeveer 60 ha, waar meer dan 18.000 mensen studeren en werken. WUR wil dat de campus het groene karakter van het onderzoek en onderwijs van de universiteit uitstraalt. Wageningen Campus kan zo een showcase zijn van een veerkrachtige, klimaatbestendige, leefbare en gezonde openbare ruimte.

De groencomponent van het ‘campusecosysteem’ is representatief voor de expertise van WUR. Vanuit een living lab benadering komt de ontwikkeling en het beheer van het groen tot stand met inbreng van WUR-deskundigen uit zowel onderwijs, onderzoek als bedrijfsvoering. Hoe we dit doen is te lezen in de Groenvisie voor Wageningen Campus.

WUR werkt aan biodiversiteit door verstoorde en mineraalrijke gronden van de campus om te vormen tot soortenrijke schraal hooilanden. Door het mixen van inheemse en niet-inheemse soorten in vegetatie is de campus een voedselbron en schuilplek voor insecten, vogels en andere dieren. De beplanting op Wageningen Campus is een mix van natuur- en cultuurgroen. De centrale strook op de campus heeft een parkachtig karakter met weides, vijvers, houtwallen en heesterbeplanting. Daarnaast zijn er op de campus verschillende natuurtuinen te vinden.

Met specifiek beheer wordt biodiversiteit ondersteund door bijvoorbeeld zaaimengsels voor bloemenweides, het "slingerend maaien" van oevers van sloten en vijvers, het creëren van groenelementen en natuurinclusief bouwen. Dit maakt de campus een plek waar flora en fauna goed gedijt, en waar tegelijkertijd een aantrekkelijke en leerzame omgeving geboden wordt voor studenten, medewerkers en bezoekers.