Terug naar profiel

Projecten - ir. MJ (Myrjam) de Graaf

KLIMAP - klimaatadaptatie in praktijk op NL zandgronden (TKI)

Digital Twin voor waterbeheer (TKI)

Zicht op elke druppel - integratie watersysteem en waterketen (STOWA)

Groene aanvraag Nationaal Groeifonds (brede coalitie)

Innovatieve veldproeven moerasfilters ter beperking van nitraatuitspoeling (Waterschap Limburg)

BO-onderzoek - Herstel waterbalans (WENR i.s.m. WLR, WEcR)

BO-onderzoek - Invloed van extreem weer op bodemkwaliteit (WENR i.s.m. WPR, WLR, WEcR)

BO-onderzoek - Synergie in aanpak klimaatadaptatie op boerenbedrijf en in regio (WENR i.s.m. WPR)

KB-WOT-onderzoek - Financiële mechanismen klimaatbestendige samenleving (WENR i.s.m. WEcR)