ir. W (Wim) van Dijk

ir. W (Wim) van Dijk

Onderzoeker bodem- en nutriëntenmanagement

Hoewel ik binnen WUR aan verschillende onderwerpen heb gewerkt, is de min of meer rode draad in mijn werk het verbeteren van de nutriëntenbenutting bij de open teelten en het sluiten van de nutriëntenkringlopen in de voedselketen. Momenteel werk ik bij ACRRES, het toepassingscentrum voor groene energie en groene grondstoffen. Dit is een samenwerkingsverband van het plantaardig en dierlijke onderzoek binnen WUR, dat is gevestigd in Lelystad. Ook bij het onderzoek dat ik hier doe speelt circulariteit en het sluiten van nutriëntenkringlopen een belangrijke rol.

 

Zo ben ik recentelijk samen met collega’s bezig geweest om de fosforstromen en de fosforbalans van Nederland in kaart te brengen. Hieruit bleek dat er in Nederland sprake is van een groot overschot dat deels in de bodem accumuleert en deels terechtkomt in het afval en grotendeels verdwijnt uit de voedselketen. Nog weinig circulair dus. In verschillende projecten zijn we daarom nu bezig om te kijken hoe we dit lek in de voedselketen kunnen dichten via recycling van nutriënten uit de afvalketen en de mest/digestaatketen. De uitdaging is om nuttige nutriënten (o.a. koolstof, stikstof, kalium) zo veel mogelijk in Nederland te houden en voor nutriënten waar we al genoeg van hebben, zoals fosfor, elders een duurzame bestemming te vinden.

Ook ben ik betrokken bij projecten over kringlooplandbouw, in het bijzonder samenwerking tussen verschillende sectoren zoals bijvoorbeeld akkerbouw en melkveehouderij. Belangrijke uitdaging hierbij is het ontwikkelen en toetsen van duurzame samenwerkingsvormen in zowel economische als milieutechnische zin