Project

Humuszuren uit afvalstromen en mest: Een waardevolle biostimulant?

Humuszuren worden in de tuinbouw volop gebruikt vanwege hun vermeende positieve effect op gewaskwaliteit en gewasopbrengst. Wageningen Research onderzoekt of de humuszuren uit afvalwater bijdragen aan een efficiënter gebruik van meststoffen in de landbouw.

Humuszuren worden in de land- en tuinbouw gebruikt als biostimulant. Humuszuren dragen op een natuurlijke wijze bij aan het verhogen van de gewasproductie en gewasgezondheid. Voor commerciële toepassingen worden humuszuren gewonnen uit leonardiet, een soort bruinkool. Organische reststromen zoals dierlijke mest, organisch afval en zuiveringsslib, bevatten ook humuszuren. Dit project onderzoekt of herwonnen humuszuren uit reststromen een alternatief kunnen zijn voor commerciële humuszuren uit bruinkool.

Verbetering van de gewasgroei

Humuszuren kunnen de gewasgroei via meerdere mechanismen verbeteren. Commerciële aanbieders van humuszuren bieden de producten aan vanwege een verhoogde opname van stikstof, verbeterde wortelgroei en een hogere product opbrengst. De positieve effecten van humuszuren zijn deels gerelateerd aan processen in de bodem waardoor (micro)nutriënten beter beschikbaar zijn. Daarnaast treden er diverse fysiologische effecten op in plantenwortels waardoor de opname van nutriënten verbetert en de weerbaarheid van de plant tegen stress toeneemt. Anderzijds zijn er ook sceptische geluiden over de vermeende werking van humuszuren. In de wetenschappelijke literatuur worden effecten veelal aangetoond onder condities welke niet relevant zijn voor de landbouwpraktijk. Daarnaast bevatten bodems van nature al humuszuren waardoor het twijfelachtig is of een beetje extra humuszuren bijdragen aan de gewaskwaliteit.

Membraantechnologie

Humuszuren komen in hoge concentraties voor in reststromen van installaties waar organische afval, zoals mest of GFT, wordt verwerkt. Ook in het effluent van rioolwaterzuiveringen komen hoge concentraties aan humuszuren voor. Met membraantechnologie is het mogelijk om deze humuszuren terug te winnen in geconcentreerde producten. De op deze wijze verkregen humuszuren zijn aanzienlijk goedkoper dan de huidige commerciële producten uit leonardite (bruinkool). Door de winning van humuszuren uit afvalwater komen deze producten dus beschikbaar voor de toepassing in sectoren waar de toepassing van de traditionele humuszuren niet kosteneffectief is.

Het onderzoek van Wageningen Research richt zich op het aantonen van mogelijke positieve effecten van humuszuurconcentraten uit reststromen op gewasopbrengst. Er worden diverse proeven uit gevoerd om effect op ontkieming, worteling en nutriëntopname te kunnen beoordelen. 

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door TKI Deltatechnologie, Attero, Opure, Van Iperen, Tauw en Stowa.