Publicaties

Laag NL in 2050 : Langetermijnperspectief en kortetermijn tegenstellingen in Laag Nederland

Verstand, D.; van Alphen, M.A.; Bakema, G.; van Aalderen, Nicolien; Hendriks, Dimmie M.D.; Linderhof, Vincent; Krajenbrink, H.; Hu, X.

Samenvatting

De hedendaagse watersystemen klei- en veengebieden in de kustzones en langs de grote rivieren, ofwel Laag Nederland (Deltares 2023), staan onder druk. In de laaggelegen landelijke gebieden van Laag Nederland zijn, mede vanwege klimaatverandering, aanzienlijke investeringen in het watersysteem nodig om de situatie leefbaar te houden. Bovendien zijn de huidige situatie en keuzes niet duurzaam en klimaatadaptief en is de verwachting dat de uitgaven voor de
investeringen en beheer van het watersysteem explosief toe zullen nemen. Zo is Laag Nederland een grote bron van CO2-emissies door het oxideren van veen als gevolg van kunstmatig lage grondwaterstanden en vindt voortschrijdende bodemdaling plaats. Ook zijn de gebieden sterk afhankelijk van zoet water uit andere gebieden zoals het IJsselmeer en staat het verdienvermogen van de landbouwsector onder druk door onder andere de negatieve effecten van weersextremen en verzilting (Figuur 1). Het is nodig om toe te werken naar een klimaat- en waterrobuust Laag Nederland in de toekomst. Maar wat wordt er verstaan onder klimaat- en waterrobuust?