Publicaties

Contaminanten in Chinese wolhandkrab : onderzoek naar dioxines, PCB's en zware metalen in Chinese wolhandkrab

Lee, M.K. van der; Leeuwen, S.P.J. van; Kotterman, M.J.J.; Hoogenboom, L.A.P.

Samenvatting

Dit onderzoek heeft tot doel om (a) in beeld te brengen wat de mate van vervuiling is van de Chinese wolhandkrab (WHK) uit diverse Nederlandse oppervlaktewateren (met name locaties die in de voor visserij gesloten gebieden liggen) en (b) hoe de contaminanten verdeeld zijn over enerzijds het vlees in de poten en anderzijds het vlees en de organen in het lijf van de WHK. Naast bovenstaande doelstellingen wordt er in dit rapport ook rekenkundig een schatting gemaakt van de contaminantgehaltes op basis van de gehele krab (vlees uit poten en lijf tezamen).