Publicaties

Datarapportage Marktbemonstering schubvis IJsselmeergebied 2020

Kwakman-Schilder, Karen; Volwater, Joey; Tien, Nicola

Samenvatting

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is in het kader van de Visserijwet verantwoordelijk voor een duurzame visserij op snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem op het IJsselmeer en Markermeer. Het ministerie heeft hierbij het uitgangspunt het beheer te baseren op wetenschappelijk onderbouwde vangst- en inspanningsadviezen. Een belangrijke informatiebron voor nauwkeurige visserij- adviezen is informatie over de vangstopbouw van de visserij; wat is de lengte- en leeftijdsopbouw van de vangst? Deze informatie wordt voor deze vier bestanden sinds 2016 in een marktbemonstering aan boord van de schepen verzameld. Om informatie over de vier bestanden te krijgen, worden tijdens het eerste, derde en vierde kwartaal de twee grootste visserijen in het IJsselmeer en Markermeer bemonsterd, namelijk de staandwantvisserij (waarbij voornamelijk met 101mm maaswijdte en soms met grotere mazen wordt gevist) en de zegenvisserij (alleen in het eerste en vierde kwartaal). In totaal zijn in 2020 41 visreizen bemonsterd, waarvan 14 in het eerste kwartaal, 13 in het derde kwartaal en 14 in het vierde kwartaal. In het eerste en derde kwartaal zijn alle veldbezoeken bij de staandwantvisserij uitgevoerd. In het vierde kwartaal zijn vier veldbezoeken bij de zegenvisserij (in totaal zes trekken) en 10 bij de staandwantvisserij uitgevoerd. Verdeeld over de visserijen zijn 13779 vissen gevangen. Van de doelsoorten was de vangst 1834 baarzen, 4594 blankvoorns, 3034 brasems en 3891 snoekbaarzen. In totaal zijn 11 vissoorten gevangen. De gemiddelde lengte van doelsoorten gevangen in het 101mm-staandwantnet varieerde over de meren en kwartalen voor baars tussen 32.2 – 34.4 cm, voor blankvoorn tussen 29.6 – 32 cm, voor brasem tussen 27 – 45 cm en voor snoekbaars tussen 47.3 – 54.3 cm. De gemiddelde lengte van brasem die gevangen werd in de zegenvisserij in het Markermeer in het vierde kwartaal was 44 cm. In totaal zijn in 2020 555 vissen verzameld voor biologische gegevens (leeftijd, gewicht, geslacht, rijpheid), waarvan 145 baarzen, 99 blankvoorns, 142 brasems en 169 snoekbaarzen. Voor alle soorten zijn per veldbezoek schattingen van de discards gemaakt. Bij de zegenvisserij is op drie snoekbaarzen na niets teruggezet, alle overige gevangen vis was brasem die ook aangeland is. De doelsoorten die het meest teruggezet werden bij de staandwantvisserij waren snoekbaars en brasem. Daarnaast werd voor alle soorten grotere aantallen overboord gezet in het derde en vierde kwartaal dan in het eerste kwartaal.