Publicaties

Functionele biodiversiteit in en om de kas: mogelijke risico’s en kansen voor plaagbestrijding

Messelink, Gerben J.; Leman, Ada; Beerling, Ellen

Samenvatting

Er zijn grote zorgen over de achteruitgang van biodiversiteit in Nederland en Europa, wat heeft geleid tot veel initiatieven om biodiversiteit te herstellen. Biodiversiteit is van groot belang voor de land- en tuinbouw, onder andere voor de bestuiving van bepaalde gewassen en plaagbestrijding. Vele studies hebben aangetoond dat het aanbrengen van de juiste biodiversiteit de bestrijding van plagen met natuurlijke vijanden kan bevorderen. In hoeverre de directe omgeving van kassen van invloed is op plaagbestrijding in kassen, is veel minder bestudeerd en vaak onderwerp van discussie. In dit rapport proberen we een goed overzicht te geven van de huidige kennis over de voordelen en mogelijke risico’s van biodiversiteit rondom kassen op plaagbestrijding in kassen. Op basis hiervan doen we aantal aanbevelingen voor het samenstellen van vegetaties rondom kassen waarbij, met de kennis van nu, natuurlijke vijanden zoveel mogelijk worden gestimuleerd en de natuurlijke plaagbestrijding verbeterd kan worden.---The strong decline of biodiversity in the Netherlands and Europe is a major concern, which has led to many initiatives to restore biodiversity. Biodiversity is of great importance for agriculture and horticulture, for example for the pollination of certain crops and pest management. Many studies have shown that applying the right biodiversity can promote the control of pests with natural enemies. To what extent the environment near greenhouses influences pest control in greenhouses has been much less studied and is often heavily debated.In this report we try to provide a good overview of the current knowledge about the benefits and possible risks of biodiversity around greenhouses for pest control in greenhouses. Based on this, we make a number of recommendations for composing vegetation around greenhouses where, with current knowledge, natural enemies are stimulated as much as possible and natural pest control can be improved.