Publications

Verkenning zoneringsmaatregelen met Marxan: Kaderrichtlijn Marien op het Friese Front en Centrale Oestergronden

Slijkerman, D.M.E.; Wal, J.T. van der; Hal, R. van; Witbaard, R.; Lavaleye, M.S.S.

Summary

De ambitie is om van het Nederlands Continentaal Plat (NCP) 10-15% van de bodem te beschermen tegen bodemberoering. Een belangrijk uitgangspunt in de Mariene Strategie is dat de genoemde maatregel voor de visserijsector tot een minimumlast beperkt dient te worden. Daartoe wordt in deze studie het model Marxan toegepast. De geanalyseerde scenario’s resulteren in ruimtelijke uitwerkingen waarbij de te sluiten zone en een schets van de visserijkosten worden gepresenteerd, en ook welke ecologische winst worden behaald.