Project

Project: Populationgenetics of plant parasitic nematodes

Verontrustende signalen vanuit de praktijk geven aan dat stengelaaltjes, een RNQP, in toenemende mate problemen veroorzaken in de land- en tuinbouw. Stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) tasten niet alleen bolgewassen aan, zoals tulpen, narcissen, hyacinten en uien, maar ook maïs, aardappelen, peen, suikerbieten, vlinderbloemigen en diverse groenbemesters. Van de stengelaaltjes zijn wereldwijd meer dan 20 rassen bekend die getypeerd worden door de mate van vermeerdering op een reeks waardplanten (‘differentials’). Welke stengelaaltjesrassen in Nederland voorkomen en in hoeverre deze te beheersen zijn middels vruchtwisseling is momenteel onbekend. Ook ontbreekt het inzicht in de snelheid waarmee virulente genotypen uitselecteren. Tezamen met het taboe op melding door telers van symptomen en/of schade door mogelijke RNQP-organismen is de sector van mening dat stengelaaltjes een ernstige bedreiging zijn voor het ontwikkelen van weerbare teeltsystemen. Het doel van dit project is de moleculaire ontrafeling van de waardplantenstatus van de in Nederland voorkomende stengelaaltjesrassen waardoor het mogelijk wordt: i) duurzame vruchtwisselingsschema’s op te stellen, ii) perceel-specifieke teeltadviezen te verstrekken op basis van een snelle diagnostische test, iii) tijdig fytosanitaire maatregelen te nemen, en iv) gericht en efficiënt te testen en te veredelen op resistente waardplanten, inclusief groenbemesters.

Signals from the agri- and horticultural sector indicate that stem nematodes, an RNQP organism, are increasingly causal to agronomic losses. Stem nematodes (Ditylenchus dipsaci) affect many different plant species including bulbous plants, such as tulips, daffodils, hyacinths and onions, but also maize, potatoes, carrots, sugar beets, legumes and various green fertilizer crops. More than 20 ‘races’ of stem nematodes are known worldwide, which are characterized by the degree of multiplication on a range of host plants. The composition of stem nematode races existing in the Netherlands is currently unknown. There is also a lack of insight into the speed at which virulent genotypes are selected. Together with the taboo on reporting symptoms and/or damage from possible RNQP organisms, the sector believes that stem nematodes are a threat for the development of resilient cultivation systems. The aim of this project is the molecular unraveling of the host plant status of the stem nematode races in the Netherlands, which makes it possible to: i) draw up sustainable crop-rotations, ii) provide field-specific cultivation advice based on a rapid diagnostic test, iii) timely phytosanitary measures, and iv) perform targeted and efficient testing and breeding for resistant host plants, including green fertilizers.