Master Plant Sciences

De master Plant Sciences richt zich op voedselproductie, de productie van biobased grondstoffen voor de (farmaceutische) industrie, sierteelt, en duurzame ontwikkeling van de landbouw. Je leert in te spelen op klimaatverandering en de groei van de wereldbevolking. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van nieuwe plantenrassen, het tegengaan van plantenziektes die de oogst bedreigen, en de ontwikkeling van innovatieve, duurzame teeltsystemen. Dat vraagt een interdisciplinaire aanpak waarbij kennis uit vakgebieden als plantenfysiologie, (agro-) ecologie, genetica en genomics wordt gecombineerd. Naast technologie is er ook aandacht voor kwaliteit, gezondheid en sociaaleconomische factoren. Je studeert in Wageningen bij één van de grootste clusters op het gebied van plantenwetenschappen in Europa.

Master Plant Sciences

Opbouw van de master Plant Sciences

De Engelstalige opleiding Plant Sciences combineert onderzoek met de toepassing van nieuwe kennis, en is zeer geschikt voor studenten die een bachelor Plantenwetenschappen, Biologie of een bachelor in het hoger agrarisch onderwijs hebben afgerond. De masteropleiding duurt twee jaar en start elk jaar in september en februari. Het programma bevat mastervakken, een stage, een afstudeervak, en een keuze tussen Academic Consultancy Training (ACT) of Research Master Cluster (RMC).

Vakkenpakket, afstudeervak en stage

Binnen Plant Sciences kun je kiezen uit zeven specialisaties. Met je studieadviseur stel je een vakkenpakket samen dat past binnen je specialisatie.

De kern van het programma vormt het afstudeervak (MSc thesis), een eigen onderzoeksproject bij een van de leerstoelgroepen van Wageningen University dat je afsluit met het schrijven van je thesis.

Tijdens de stage van vier maanden doe je ervaring op in de beroepspraktijk. Dit gebeurt vaak in het buitenland, maar kan ook in Nederland.

Tijdens de ACT werk je in een team van studenten van verschillende MSc-opleidingen aan een externe onderzoeks- of ontwerpopdracht. Je ontwikkelt daarbij je academische en professionele vaardigheden, zoals samenwerken en interdisciplinair denken.

In het RMC ontwikkel je academische en professionele vaardigheden voor het schrijven en verdedigen van een wetenschappelijk onderzoeksvoorstel. Daarmee kun je je voorbereiden op een PhD- of onderzoeksbaan.

Lees meer over het programma Plant Sciences

Waarom deze studie?

  • Combinatie van onderzoek en toepassing binnen de gehele plantaardige productiekolom.
  • Studeren binnen een van de grootste clusters in de plantenwetenschappen in Europa.
  • Topopleiding volgens de Keuzegids Masters 2019.

Ga naar ervaringen van studenten Plant Sciences (Engels)

Specialisaties

De master plantenwetenschappen kent zes specialisaties. Voor alle specialisaties geldt dezelfde studieopzet. Je combineert verplichte vakken met vrijekeuzevakken ter voorbereiding op je afstudeervak en stage. De studieadviseurs kunnen je helpen bij het maken van keuzes.

Crop Science

Met deze specialisatie richt je je op werk in het agro-bedrijfsleven, beleid, onderzoek of de voorlichting. Voor de verdieping tijdens de master kun je het analyseniveau kiezen dat het best past bij je latere beroepskeuze, zoals gewasfysiologie, gewasecologie, teelttechnologie, regionale of internationale landbouwontwikkeling.

Greenhouse Horticulture

Glastuinbouw staat centraal in deze specialisatie. Daarin zijn zowel abiotische factoren (grond, water en licht) als biotische factoren (onkruiden, schadelijke insecten, schimmels en virussen) uitstekend beheersbaar. In de master doe je kennis en inzicht op van dit teeltsysteem, en van de bedrijfseconomische aspecten. De kwaliteit van producten staat daarbij voorop, daarnaast is opbrengst ook belangrijk.

Natural Resource Management

Het ontwikkelen van duurzame agro-ecosystemen vergt kennis van de complexe relatie tussen bodemgezondheid, teeltsystemen en nutriëntenkringlopen. Je gaat je verdiepen in (agro-) ecologie en de interactie tussen biotische en abiotische factoren in landbouwsystemen. Met die kennis kun je vraagstukken helpen oplossen rond bulkproductie versus nicheproductie, voedselproductie versus biobrandstofproductie, behoud van biodiversiteit en klimaatverandering.

Plant Breeding and Genetic Resources

Hierbij richt je je op veredelingsonderzoek bij veredelingsbedrijven, universiteiten of onderzoeksinstituten. Door veredeling – van moleculair niveau tot populatieniveau – worden rassen ontwikkeld die voldoen aan actuele behoeftes als opbrengst, smaak en kwaliteit, betere ziekteresistentie of hogere zout- en droogtetolerantie. Je doet kennis op van de fysiologie en genetica van land- en tuinbouwgewassen, en je leert moleculaire veredelingstechnieken gebruiken.

Plant Pathology and Entomology

Deze specialisatie bereidt je voor op werk in de toegepaste biologie gericht op geïntegreerde gewasbescherming. Dit kan zowel in het onderzoek zijn, als in de voorlichting of het beleid. Je verdiept je in de biologische achtergronden van de interacties tussen planten en hun belagers, en tussen planten en pathogenen.

Plant Breeding (Distance Learning)

De online masterspecialisatie Plant Breeding is speciaal ontwikkeld voor studenten die hun werk bij een veredelingsbedrijf willen combineren met een masteropleiding. In het interactieve, online deeltijdprogramma (ongeveer 20 uur per week) komen alle aspecten van plantenveredeling aan bod.

Ga naar Specialisaties

Toelating en inschrijving

Voor toelating tot de master Plant Sciences moet je een relevante vooropleiding hebben. Met een BSc-diploma Plantenwetenschappen of Biologie van Wageningen University kun je zonder meer beginnen.

Daarnaast is toelating mogelijk met een universitair bachelordiploma Internationaal Land- en Waterbeheer, Biotechnologie, Biologie, of Life Science and Technology. Ook met de volgende hbo-bachelors ben je mogelijk toelaatbaar: Tuin- en Akkerbouw, Tropische Landbouw, Toegepaste Biologie, Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Biotechnologie of Applied Science. De toelaatbaarheid hangt in al deze gevallen sterk af van je vakkenkeuze en specialisatie. Wil je naar de MSc Plant Sciences doorstromen, neem dan tijdig contact op met de opleidingsdirecteur om de mogelijkheden te bespreken.

Toelating en inschrijving

Beroepen en toekomst

Met een MSc-diploma Plant Sciences ben je een universitair geschoolde professional die een bijdrage kan leveren aan de duurzame ontwikkeling van de plantaardige productie op verschillende niveaus. Je hebt zowel fundamentele als toegepaste kennis en kunt vraagstukken interdisciplinair aanpakken. Heb je een onderzoeksgericht programma gevolgd, dan kun je gaan werken als onderzoeker bij universiteiten, onderzoeksinstituten of bedrijven in de agribusiness. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor functies in het management, beleid, advies of in de communicatie binnen de agribusiness, bij de overheid of bij belangenorganisaties.

Op de Engelstalige website van Plant Sciences vertellen alumni over hun werk.

Ga naar Werken na Plant Sciences (Engels)

Vergelijken met andere opleidingen

De masters Biologie van Nederlandse universiteiten hebben vrijwel allemaal een specialisatie die in meer of mindere mate gericht is op planten. In vergelijking hiermee biedt de master Plant Sciences een groter vakkenaanbod en een ruimere keus aan onderzoeksmogelijkheden op alle integratieniveaus (moleculair, cel, plant, gewas, ecosysteem).

Verwante opleidingen aan Wageningen University & Research

De Wageningse masters Organic Agriculture en Plant Biotechnology hebben raakvlakken met Plant Sciences. De opleiding Organic Agriculture specialiseert zich in agro-ecologie en duurzame voedselproductiesystemen. De master Plant Biotechnology richt zich specifiek op functional genomics en de moleculaire aspecten van plantenverdeling en gewasbescherming.

Uitgebreide informatie over alle verschillen en overeenkomsten vind je op de Engelstalige website.

Vergelijk opleidingen

Voorlichting en studiekeuze

Wageningen University & Research organiseert door het jaar heen verschillende voorlichtingsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld de Master open dag. Kijk hier aan welke activiteiten je deel kunt nemen.

Voorlichtingsactiviteiten

Meer informatie

Meer uitgebreide informatie over Plant Sciences vind je op de Engelstalige website. Hier vind je ook informatie over de Online Master specialisation Plant Breeding.

Ga naar de Engelstalige website