nieuws testen diagnostiek ziekte WBVR

Nieuws op testgebied

Op deze pagina leest u over de laatste testaanpassingen, wijzigingen in rapportages en andere actuele zaken rondom diagnostiek. Ook vindt u hier eerder verschenen Diagnostieknieuws.

Babesia gibsoni IFAT: gewijzigde doorlooptijd in 2022

12 januari 2022

Zoals eerder vermeld, stuurt WBVR monsters voor de Babesia gibsoni IFAT door naar een andere laboratorium, totdat het testmateriaal voor deze test weer geleverd kan worden en WBVR de test weer zelf kan uitvoeren. Door een wijziging in de testservice kan het desbetreffende laboratorium de test aanbieden met een kortere doorlooptijd, wat betekent dat de doorlooptijd van 20 werkdagen vanaf heden 8-12 werkdagen zal bedragen.

Babesia gibsoni IFAT: testen weer mogelijk, maar langere doorlooptijd

22 december 2021

Met het oog op de kerstvakantie van het laboratorium waaraan de Babesia gibsoni IFAT door WBVR werd uitbesteed, alsmede de uitdagingen betreffende het versturen van monsters naar dit laboratorium, is WBVR hard op zoek geweest naar een oplossing om de Babesia gibsoni IFAT te blijven aanbieden. Niet alleen WBVR ondervindt problemen met betrekking tot de levering van testmateriaal, ook andere laboratoria worden hierdoor geraakt. Daarnaast bieden veel laboratoria alleen de ELISA voor Babesia gibsoni aan, terwijl de IFAT de aangewezen test is volgens het certificaat van Zuid-Afrika. Desalniettemin heeft WBVR een laboratorium gevonden, dat deze test voor WBVR kan uitvoeren en monsters kunnen vanaf vandaag weer in ontvangst genomen worden door WBVR. De doorlooptijd voor de Babesia gibsoni IFAT bedraagt op dit moment 20 werkdagen.

2 dec: Babesia gibsoni IFAT: geen testen meer in 2021

2 december 2021

Ter aanvulling op het onderstaande bericht over uitbesteding: het uitvoerende laboratorium heeft aangegeven tussen 10 december 2021 en 16 januari 2022 de Babesia gibsoni IFAT niet uit te voeren in verband met de Kerstvakantie. Monsters die vanaf vandaag worden ingezonden, zullen niet getest worden in eerder genoemde periode en uitslagen kunnen daarom niet voor 16 januari 2022 worden gerapporteerd. Inzenders van reeds ingezonden monsters zijn op de hoogte gebracht van deze ontwikkeling.

28 okt: Babesia gibsoni IFAT: langere doorlooptijd

28 oktober 2021

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) ondervindt nog steeds de gevolgen van de COVID-19 pandemie op de levering van testmaterialen. Daardoor zijn we genoodzaakt om bepaalde testen waaronder de Babesia gibsoni IFAT uit te besteden aan andere laboratoria met een vergelijkbaar kwaliteitssysteem. De doorlooptijd van de Babesia gibsoni IFAT is daarom verlengd tot 8-12 werkdagen, waarbij het in enkele gevallen ook mogelijk is dat de doorlooptijd de 12 werkdagen overschrijdt. We verzoeken inzenders hier rekening mee te houden en tijdig monsters op te sturen naar WBVR. De verwachting is dat deze uitbesteden zeker tot en met het voorjaar van 2022 duurt.

Vertraging in pakketbezorging materialen

21 december 2021

Door de grote drukte voor de feestdagen en de nieuwe lockdown ten gevolge van de coronacrisis is de bezorging van pakketjes door de diverse transporteurs vertraagd. Het kan daardoor voorkomen dat uw pakketje met bestelde materialen vanaf Wageningen Bioveterinary Research met vertraging wordt afgeleverd. Houd hier dus rekening mee bij het bestellen van materialen.

Proef: Doorlooptijd CEM-PCR verkort naar 1-3 werkdagen

29 januari 2021

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de service richting u als klant te verbeteren op basis van uw wensen en behoeftes. Naar aanleiding van feedback van diverse klanten, over de doorlooptijd van de CEM PCR, start WBVR een proef. De doorlooptijd van de CEM PCR bedraagt 1-3 werkdagen in plaats van 4-7 werkdagen. Wanneer deze proef succesvol blijkt, zal de doorlooptijd in de nabije toekomst 1-3 werkdagen bedragen. De haalbaarheid van deze proef hangt onder andere af van de levertijden van onze leveranciers, die door COVID-19 kunnen oplopen en de beschikbaarheid van onze medewerkers. Desalniettemin willen wij gehoor geven aan dit verzoek van onze klanten en onze dienstverlening aan u verder optimaliseren. De proef, inclusief de doorlooptijd van 1-3 werkdagen, gaat in vanaf maandag 1 februari en loopt tot 1 juni 2021.

Verlengde doorlooptijd CBR bepaling piroplasmose

26 januari 2021

Voor de CBR bepaling van Babesia caballi (B. caballi) met testcode BCB03 zien wij ons genoodzaakt om een langere doorlooptijd te hanteren in verband met productieproblemen bij de leverancier van het antigeen, dat nodig is om de test uit te voeren. WBVR is hard op zoek naar alternatieven, maar tot die tijd zal onderstaande maatregel van kracht blijven omdat we deze test moeten uitbesteden. De doorlooptijd van 1-3 werkdagen wordt per direct omgezet naar een doorlooptijd van 4-7 werkdagen. Omdat deze test wordt gecombineerd met de CBR bepaling voor Theileria equi (T. equi) met testcode THE03, zal de doorlooptijd van 4-7 werkdagen ook voor de CBR bepaling van T. equi gelden. Wij zullen u laten weten wanneer het leveringsprobleem is opgelost en de doorlooptijd teruggezet kan worden naar 1-3 werkdagen. Tot die tijd vragen we om uw begrip.

Nieuws uit 2020

Continuiteit werkzaamheden WBVR als gevolg van coronavirus

13 maart 2020

De uitbraak van COVID-19 neemt nog steeds toe en de World Health Organization (WHO) heeft verklaard dat COVID-19 een gezondheidsrisico is van internationaal belang.

Als gevolg van het wereldwijde coronavirus zijn er leveringsproblemen van diverse artikelen die nodig zijn voor biomedisch en veterinair onderzoek. Een groot deel van deze producten wordt aan de regio’s geleverd met de hoogste infectiegraad om aldaar diagnoses te kunnen stellen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit betekent helaas ook dat regio’s, zoals Nederland, met op dit moment een lagere infectiegraad, leveringsproblemen zullen ondervinden. Dit zijn ook producten die cruciaal zijn voor het biomedisch en veterinair onderzoek en de diagnostiek binnen Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), omdat wij deels dezelfde apparatuur en technieken gebruiken die ook in de humane diagnostiek wordt gebruikt.

WBVR werkt op alle fronten aan de continuïteit van haar taken en werkzaamheden. Om deze crisissituatie het hoofd te bieden staan wij voortdurend in contact met onze leveranciers en zoeken naar alternatieve oplossingen. Daarbij houden we tevens rekening met de maatregelen die de Nederlandse overheid heeft afgekondigd.

De situatie aangaande toelevering en overheidsmaatregelen wijzigt van dag tot dag. We vragen uw begrip en willen u er van verzekeren dat we ons uiterste best doen om uw opdrachten zo tijdig mogelijk en optimaal mogelijk uit te voeren. Het is echter niet uit te sluiten dat doorlooptijden langer worden of dat tarieven wijzigen. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Wilt u liever persoonlijk met ons van gedachten wisselen, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Dispatching Service Unit (DSU) via mail dsu.bvr@wur.nl of via telefoonnummer +31 (0)320-238302.

Insturen onderzoeksmateriaal

5 maart 2020

We hebben geconstateerd dat bij het insturen van onderzoeksmateriaal, het invullen van het opdrachtformulier en het labelen van de monsters nog verdere verbeteringen mogelijk zijn. Door toenemende kwaliteitseisen vanuit de ISO17025 norm zijn er daarnaast enkele wijzigingen in de rapportage van de resultaten.

Nieuwe lay-out uitgeslagen

Vanaf 17 februari 2020 verzenden wij onze uitslagen volgens een nieuwe lay-out. Dit is het gevolg van de nieuwe ISO17025 normen. Zo heet het rapport in het vervolg Analysecertificaat.

Hierop is duidelijk geïdentificeerd, wat de gegevens zijn die door de opdrachtgever zijn aangeleverd.

De lay-out van de tabel met de resultaten is gelijk gebleven, maar er staat expliciet bij dat de resultaten van toepassing zijn op de monster(s), zoals ontvangen door WBVR.

Onderaan het certificaat staat nu een tabel, waarin voor de ISO17025 geaccrediteerde testen een verwijzing staat naar de scope van Wageningen Bioveterinary Research (scope nr. L389, zoals te vinden op de website van de Raad van Accreditatie (RvA), omvat de testen die onder accreditatie van de RvA worden uitgevoerd) en een toelichting op de conformiteit van deze geaccrediteerde testen.

Herstelrapportage

Op basis van de nieuwe ISO17025-norm zijn wij in het vervolg verplicht om op het gewijzigde Analysecertificaat te vermelden dat het een herstelrapportage betreft. Daarnaast moeten wij vermelden in welk gedeelte van het certificaat de wijziging is gemaakt ten opzichte van het eerdere certificaat. Tevens wordt daarbij aangegeven of de wijziging is aangebracht op verzoek van de opdrachtgever of is gedaan op basis van een controle door Wageningen Bioveterinary Research.

Door deze verplichting is elke wijziging t.o.v. een eerder certificaat zichtbaar voor de lezer van het certificaat. Hierdoor is het van groot belang dat alle gegevens, die worden aangeleverd op het opdrachtformulier juist zijn. Het achteraf aanpassen van deze gegevens is nog steeds mogelijk, echter wordt dit zichtbaar op het Analysecertificaat.

Insturen onderzoeksmateriaal voor CEM-onderzoek

Bij het insturen van onderzoeksmateriaal voor CEM-onderzoek is een aantal zaken van groot belang.

a.     Zo moet voor de afname van het materiaal gebruik worden gemaakt van swabs, die verstuurd moeten worden in Amies medium (medium met actieve kool). Deze swabs hebben een expiratiedatum. Is deze verlopen bij aankomst op het lab, dan kunnen de swabs niet in onderzoek worden genomen.

b.     Tevens worden swabs niet in onderzoek genomen wanneer deze niet gekoeld (4-10 oC) getransporteerd zijn na afname en niet binnen 36 uur na afname bij WBVR zijn gearriveerd.

c.     De monsternameplaats bij deze swabs is van groot belang. De monsternameplaats dient te worden vermeld op zowel het opdrachtformulier als op de swab. Anderszins moet duidelijk zijn wat de connectie is tussen de swab en het monster, zoals omschreven op het opdrachtformulier.

Invullen opdrachtformulier

Met grote regelmaat ontvangen wij nog opdrachtformulieren, die met de hand zijn ingevuld, terwijl ook digitaal invullen van het opdrachtformulier tot de mogelijkheden behoort. Met de hand invullen is geen probleem, mits dat gebeurt in een duidelijk leesbaar handschrift. Onduidelijk ingevulde formulieren kunnen leiden tot onjuiste informatie op het Analysecertificaat.

Het is mogelijk deze gegevens te wijzigen. Echter dit leidt tot een vermelding op het Analysecertificaat. Om dit te voorkomen, is het daarom van groot belang het opdrachtformulier op de juiste manier en leesbaar in te vullen.

WBVR benoemd tot nationaal referentielaboratorium voor groot aantal dierziekten

3 maart 2020

Op 14 december jongsleden zijn grote delen van de nieuwe Officiële Controle Verordening (OCR, EU 2017/625) van kracht geworden. Deze verordening vervangt veel oude Europese wetgeving, en bundelt alles wat te maken heeft met officiële controles, uitgevoerd door, of in opdracht van de bevoegde instanties. Deze verordening heeft betrekking op veel deelgebieden, denk o.a. aan veiligheid van voedsel, diervoeders en genetisch gemodificeerde organismen, diergezondheid, dierwelzijn en op termijn ook schadelijke organismen bij planten.

De OCR eist van alle lidstaten dat nationale referentielaboratoria (NRL) worden benoemd, in ieder geval indien er ook een Europees referentielaboratorium is aangewezen. In het domein van de diergezondheid is WBVR voor een groot aantal dierziekten benoemd tot NRL. De laatste bijgewerkte lijst is te vinden in de Staatscourant 69789 van 23 december 2019. De OCR stelt ook eisen aan laboratoria die testen uitvoeren in het kader van de officiële controles. Een ISO 17025 accreditatie van de gebruikte testen is daarbij de norm. WBVR heeft momenteel meer dan 60 testen onder accreditatie en werkt aan een verdere uitbreiding hiervan.

Laboratoriumuitslagen van geaccrediteerde testen van WBVR worden daarmee altijd geaccepteerd in het kader van officiële controles en bv. exportdiagnostiek.

Schmallenbergvirus PCR op sperma

31 januari 2020

Sinds 01 januari 2020 is het tarief van de Schmallenberg PCR omhoog gegaan van € 62,30 naar € 77,10. Tevens is het staffel tarief komen te vervallen.

Gebleken is dat de kosten voor dit onderzoek door extra processtappen hoger lagen dan de inkomsten. Aan de doorlooptijd en de service is niets gewijzigd.

Nieuws uit 2019

Doorlooptijd bepaling Theileria equi & Babesia caballi

10 mei 2019 (laatste update bericht 10 april 2019)

De langere doorlooptijd voor de IFT bepaling met artikelnummer THE01 en BCB01 voor Theileria equi en Babesia caballi die we de afgelopen weken hebben moeten hanteren is weer voorbij.

Vanaf heden zullen we de testen weer gaan uitvoeren bij Wageningen Bioveterinary Research, wat betekent dat de doorlooptijd weer 1-3 dagen gaat bedragen, zoals u dat bij ons gewend was.

Nieuw: ELISA voor Leptospira hardjo

Februari 2019

Al uw exporttesten voor runderen voortaan op één plek laten uitvoeren? Dit kan bij Wageningen Bioveterinary Research. Per 1 januari 2019 hebben wij de ELISA voor Leptospira hardjo aan ons pakket van testen toegevoegd. Met deze aanvulling kunnen wij u helpen te voldoen aan de exporteisen van vrijwel alle landen.

U kunt de ELISA voor Leptospira hardjo aanvragen voor het gunstige tarief van € 7,20 per monster (excl. BTW). Voor het uitvoeren van deze test hebben wij serum nodig. De doorlooptijd bedraagt 4-7 werkdagen.

Nieuw: ELISA voor PCR voor PRRSV

Februari 2019

Al uw exporttesten voor varkens voortaan op één plek laten uitvoeren? Dit kan bij Wageningen Bioveterinary Research. Per 1 januari 2019 hebben wij de PCR voor PRRSV aan ons pakket van testen toegevoegd. Met deze aanvulling kunnen wij u helpen te voldoen aan de exporteisen van vrijwel alle landen.

U kunt de PCR voor PRRSV aanvragen voor het tarief van € 92,20 per monster (excl. BTW). Bij 6-15 monsters wordt dit € 60,70 (excl. BTW) per monster en voor meer dan 15 monsters zelfs € 37,20 per monster (excl. BTW). Deze test is geschikt voor onderzoek van serum, sperma en eventueel swabs. De doorlooptijd bedraagt 8-12 werkdagen.

Nieuws uit 2018

Mycobacterium tuberculosis ELISA assays

Mei 2018

Per 1 mei 2018 stopt Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) met het aanbieden van de Mycobacterium (para)tuberculosis ELISA testen. De Mycobacterium tuberculosisELISA bovis (article number MTU01), Mycobacterium tuberculosisELISA avium/para (MTU04), Mycobacterium tuberculosis ELISA MPB70 (MTU05) en Mycobacterium paratuberculosis ELISA (MPT06) testen kunnen na deze datum niet meer uitgevoerd worden. De materialen waarop deze testen zijn gebaseerd zijn niet langer beschikbaar, waardoor het binnen onze huidige hoge kwaliteitscriteria het niet meer mogelijk is om de testen te continueren.

Mochten er op termijn diersoortspecifieke alternatieven beschikbaar komen, dan informeren wij u hier vanzelfsprekend over.

Uitvoering botulisme diagnostiek

Maart 2018

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) voert diagnostiek uit naar botulisme op onderzoeksmateriaal van mensen, dieren en voedingsmiddelen. Het onderzoek vindt plaats naar aanwezigheid van toxine (direct onderzoek; de bioassay) óf door het aantonen van de C. botulinum bacterie door middel van PCR technieken (indirect onderzoek).

De afgelopen jaren is de uitvoering van de botulismediagnostiek verschoven van uitvoering met de bioassay naar testen op aanwezigheid van C. botulinum met behulp van de PCR en voor screenen van voermonsters met de PCR. De hernieuwde vergunning aanvraag is dan ook een aanzet geweest om de huidige opzet van de botulisme diagnostiek tegen het licht te houden.

Wat betekent dit voor de botulisme diagnostiek?

In de huidige werkwijze wordt een testaanvraag uitgevoerd naar gelang de achtergrond van het monster (bijv. humaan/veterinair/voedingsmiddel). Vanaf 1 april 2018 worden de onderzoeken ingedeeld naar testtype. Daarbij wordt het voor u als klant duidelijker welke test(en) zijn uitgevoerd voor het onderzoek.

Indirect aantonen van toxine producerende C. botulinum De mogelijke onderzoeken voor het aantonen van toxine producerende C. botulinum (indirect onderzoek) zijn daarbij als volgt:

  • PCR voor het aantonen van C. botulinum type C en D, BTN10
  • PCR voor het aantonen van C. botulinum type A, B, E en F, BTN11

Van beide onderzoeken worden positieve PCR uitslagen vervolgens geconfirmeerd in de bioassay (BTN12).

Direct aantonen van botulinum toxine Voor onderzoek naar de aanwezigheid van botulinum toxinen is het mogelijk om onderstaande toxine testen aan te vragen. Bij voermonsters is het niet mogelijk om de directe toxine test aan te vragen maar wordt altijd eerst een voorscreening middels PCR uitgevoerd (BTN10 en/of BTN11).

  • Toxinetest en typering voor alle types, BTN12
  • Toxinetest en typering voor type C, alleen voor wilde fauna, BTN13

Maak voor het inzenden van materiaal voor bovenstaande onderzoeken gebruik van het opdrachtformulier.

Vanaf 1 april 2018 is het niet meer mogelijk om een onderzoek aan te vragen met een oud artikelnummer.

Voor de nieuwe onderzoeken gelden vanaf 1 april de onderstaande tarieven. Doordat de afgelopen jaren de materiaalkosten van de bioassay zijn gestegen zijn we genoodzaakt om de prijzen van deze testen aan te passen. Per 1 april zijn de onderstaande tarieven van kracht op de botulisme diagnostiek.

Artikel nr Onderzoek Prijs per monster
BTN10 PCR C, D € 77.90
BTN11 PCR A, B, E, F € 96.40
BTN12 Toxine test en typering € 310.00
BTN13 Toxine test en typering wilde fauna € 310.00

Nieuws uit 2017

Wijziging uitslag AI onderzoek (12-2017)

December 2017

Om de kwaliteit van onze diagnostische test voor aviaire influenza (AI) nog verder te verbeteren, wordt een extra controle toegevoegd per 4 december 2017. Deze interne controle wordt toegevoegd aan alle monsters voor deze test, en moet tijdens de test een vastgestelde waarde bereiken. Indien deze waarde niet bereikt wordt, dan zijn er in het monster factoren aanwezig die de test ernstig beïnvloeden. Dit kan met name voorkomen bij mestmonsters en cloacaswabs. In deze monsters kan dus niet betrouwbaar worden vastgesteld dat het AI virus afwezig is. Op het uitslagformulier worden deze monsters uitgegeven onder de code “MOB”, ofwel Monster Ongeschikt voor Bepaling.

Aanpassingen in de rapportage van de EHV VNT (09-2017)

September 2017

In diverse exportcertificaten wordt bij de EHV (Equine Herpes Virus - rhinopneumonie) VNT gesteld dat er géén titerstijging bij gepaarde bloedafnames (twee bloedafnames met een tussentijd van ongeveer 2 weken) mag plaatsvinden. Er wordt gesproken van een titerstijging wanneer de titer in het tweede bloedmonster 4 maal of meer hoger is dan de titer in het eerste bloedmonster. In het verleden werd bij een positieve monster in deze test de logtiter op het rapport vermeld. Omdat de logtiter dan eerst omgerekend moeten worden naar werkelijke titer om te bepalen of er aan deze eis kan worden voldaan is de rapportage aangepast. Voortaan wordt alleen de werkelijke titer weergegeven.

Aanmelding onderzoek AI-VI en ND-VI (04-2017)

April 2017

Vanaf 1 april 2017 hanteren wij voor het insturen van grotere hoeveelheden samples voor Aviaire Influenza virusisolatie (AI-VI) en Newcastle Disease virusisolatie (ND-VI) een vooraanmelding van minimaal 2 weken van te voren.

Dit betekent voor u dat er twee weken voor inzenden van materiaal een vooraanmelding moet worden gedaan voor onderzoeken vanaf: - 20 samples voor gepoold onderzoek - 5 samples voor individueel onderzoek Voor deze vooraanmelding maakt u gebruik van het formulier ‘Aanmelding (export) diagnostiek’.

Het ingevulde formulier stuurt u naar dsu.bvr@wur.nl.

Indien het aangemelde materiaal niet op de aangemelde datum wordt ontvangen, dan zijn wij genoodzaakt de voorbereidingskosten (€ 7,00 per niet ontvangen sample) aan de aanmelder in rekening te brengen.