Ontmoet onze teams

Heeft u interesse in werken bij Wageningen Environmental Research? En wilt u meer weten over de werksfeer, collega's en expertises? Onze teams stellen zich graag aan u voor! Neem gerust contact op met een teamleider voor meer informatie.

Bodem, water en landgebruik

Soil, Water and Land Use - Copy.jpg

Teamleider: Mirjam Hack

Teamleden

Het team Bodem, Water en Landgebruik werkt met kennis uit veld, lab en modellen aan bodem en water voor nu en later.

Bij Bodem, Water en Landgebruik vind je de experts op het gebied van bodemgeografie, agrohydrologie en bodemfysica. We werken o.a. aan het tegengaan van bodemdegradatie, aan duurzaam bodem- en waterbeheer voor landbouw en natuur, aan toekomstbestendige water- en voedselvoorziening en klimaatadaptatie.

Bij ons moet je zijn voor bodemkundige informatie, voor het bodemfysisch lab, voor het Soil-Water-Atmosphere-Plant-model SWAP, voor de Soil Health Index (SHI), voor bodem-Gt- en geomorfologische kaarten, kennis over veengronden, ondergrondverdichting, Waterwijzer Landbouw en nog veel meer!

Dierecologie

Animal Ecology - Copy.jpg

Teamleider: Marion Kluivers-Poodt

Teamleden

Het team Dierecologie staat voor hoogwaardig, onafhankelijk, ecologisch onderzoek gericht op dieren in het wild, instandhoudingswaarden en het functioneren van ecosystemen en duurzaam gebruik van de leefomgeving.

We bestuderen de invloed van menselijke activiteiten op het functioneren van ecosystemen, de resulterende druk op natuur en milieu in het staats- en herstelpotentieel, en de impact op biodiversiteit en gezondheidsrisico's voor de mens. Van DNA- tot landschapsschaal ontrafelen we ecologische processen en relaties tussen soorten en interacties met omgevings- en managementvariabelen. We dragen bij aan de ontwikkeling van duurzame en op de natuur gebaseerde oplossingen. Wij adviseren beleid, ruimtelijke ordening en natuurbeheer, in de context van natuur- en milieubehoud en -beheer, om sociale overlast en schade te voorkomen, en om duurzaam gebruik van bodems, landschappen en water verder te ontwikkelen.

Applied Spatial Research

Spatial Knowledge Systems - Copy.jpg

Teamleider: Wies Vullings

Teamleden

Applied Spatial Research is een hele diverse groep: Geodesk, landschapsarchitecten, expertisecentrum datakwaliteit, softwaredevelopers, cartografen en onderzoekers ruimtelijke data/ informatie. Maar wat ons bindt is ruimtelijke data. Wij fungeren vaak en graag als makelaar tussen beleid, wetenschap en techniek en zoeken altijd naar slimme ruimtelijke oplossingen voor een duurzame en economisch verantwoorde toekomst op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Het 'fitness for use'-principe, dus zorgen dat de oplossing bruikbaar is, staat daarbij altijd centraal.

Environmental Risk Assessment (ERA)

Environmental Risk Assessment - Copy.jpg

Teamleider: Sara Ahrari

Teamleden

ERA is een wereldwijd toonaangevend expertisecentrum voor milieurisicobeoordeling op het gebied van pesticiden en andere verbindingen. We zijn trots op ons hooggekwalificeerde personeel en geavanceerde laboratoria, inclusief unieke testfaciliteiten in de buitenlucht. We ontwikkelen modellen en voeren experimenteel onderzoek uit om het gedrag van organische contaminanten in het milieu te voorspellen en om hun effecten op ecosystemen te bepalen. Daarnaast bieden we advies en training over duurzaam pesticidebeheer in opkomende economieën.

Earth Observation and Environmental Informatics

Earth Observation and Environmental Informatics - Copy.jpg

Teamleider: Sander Janssen

Teamleden

Het team Earth observation and Environmental informatics draagt bij aan ruimtelijke competenties voor een duurzame wereld door #remotesensing, #drones, #bigdata, #opendata, voorspellen van gewasopbrengsten, ecosysteemdiensten en geo-ICT.

Biodiversiteit en Beleid

Biodiversity and Policy 2 - Copy.jpg

Teamleider: Joke de Jong

Teamleden

Samen met opdrachtgevers, partners en stakeholders werkt het team Biodiversiteit & Beleid aan het realiseren van een robuust, duurzaam, leefbaar, rendabel en biodivers landschap. Dit op zowel internationaal als op lokaal niveau. In ons onderzoek gaan wij ervan uit dat de natuur oplossingen biedt voor veel vraagstukken op de weg naar een duurzame leefomgeving.

B&B is een divers team rond drie kennispijlers; a) informatie en dataverwerking (modelleren en GIS), b) ecologie en ecosystemen (flora- en fauna) en c) bestuur en beleid (governance). Wij zijn kennispartner voor financiers, beleidsmakers, wet- en regelgevers, gebruikers, beheerders, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Regionale ontwikkeling en ruimtegebruik

Regional Development and Spatial Use - Copy.jpg

Teamleider: Corine van As

Teamleden

Team Regionale Ontwikkeling en Ruimtegebruik is een team van ruim 30 gedreven onderzoekers, die zich richten op vraagstukken in de regio en in de stad. Vanuit sociaal-wetenschappelijke en technische expertise benaderen we vraagstukken zo integraal mogelijk. Dit zijn vaak complexe vraagstukken waarbij actuele maatschappelijke opgaven samenkomen. Zoals biodiversiteit, toekomstbestendige landbouw, de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.

We werken nationaal en internationaal samen met en voor overheden, private partijen, andere kennisinstellingen, burgerinitiatieven. Voorbeelden van onze producten en diensten zijn (beleids)evaluaties en -adviezen, toekomstvisies, data, wetenschappelijke publicaties, strategieën, kaarten, lezingen, visualisaties, discours- en sociale media-analyse.

Duurzaam Bodemgebruik

Sustainable Soil Use - Copy.jpg

Teamleider: Gert-Jan Reinds

Teamleden

Het team Duurzaam Bodemgebruik doet toegepast onderzoek naar bodemkwaliteit en duurzaam bodembeheer en draagt zo bij aan een efficiënt gebruik van nutriënten en aan de recycling van waardevolle restproducten in de landbouw. Op deze manier leveren we een bijdrage aan een goede landbouwkundige productie, gesloten kringlopen en een betere water- en luchtkwaliteit. We richten ons op de chemische, biologische en hydrologische processen in de bodem, gericht op gebruik en recycling van koolstof, water, voedingsstoffen, metalen, dierlijke mest, kunstmest en restproducten. We werken van laboratoriumschaal tot wereldschaal voor een brede groep (inter)nationale opdrachtgevers.

Vegetatie, Bos en Landschapsecologie

Vegetation, Forest and Landscape Ecology - Copy.jpg

Teamleider: Nina Smits

Teamleden

Het team Vegetatie, Bos- en Landschapsecologie bestaat uit ongeveer 30 mensen en doet vanuit een ecologische invalshoek onderzoek aan mogelijkheden voor behoud, herstel, ontwikkeling en duurzaam gebruik van vegetatie, bos en landschappen. We richten ons op de manier waarop beheer, beleid en klimaat ingrijpen op ecologische processen en in onze adviezen en producten richten we ons op de gevolgen hiervan voor biodiversiteit, specifieke beleidsdoelen en ecosysteemdiensten.

Klimaatbestendigheid

Climate Change - Copy.jpg

Teamleider: Annemarie Groot

Teamleden

Het team Klimaatbestendigheid levert duurzame oplossingen voor uitdagingen op het gebied van klimaatverandering.

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van de huidige tijd. De impact van klimaatverandering en het risico van overstromingen, droogte en hittegolven op de samenleving zal de komende decennia toenemen. Het team Klimaatbestendigheid richt zich op het opzetten, faciliteren en uitvoeren van klimaat- en adaptatieonderzoek voor bedrijfsoplossingen, beleidsstrategieën en het ontwikkelen van klimaatdiensten. Dit gebeurt door excellent onderzoek te doen en gebruik te maken van hulpmiddelen en kennisinstrumenten en begeleiding.

Water en Voedsel

Water_Food_Teamfoto.jpg

Teamleider: Karin Andeweg

Teamleden

Het team Water en Voedsel levert innovatieve oplossingen om de waarde van land- en waterbronnen voor voedselproductie, de kwaliteit van zoetwaterecosystemen en de veerkracht van delta's duurzaam te verhogen.

Wij ontwikkelen innovaties en strategieën om de uitdagingen van water- en voedselveiligheid en klimaatverandering het hoofd te bieden. Wij bieden kernexpertise om regeringen en agentschappen te helpen bij het aanbieden van oplossingen op het gebied van slim waterbeheer, zoetwaterecologie, water- en nutriëntefficiënte voedselproductiesystemen, het optimaliseren van watervoorraden, waterbesparende methoden en het evalueren van veiligheidsrisico’s gerelateerd aan water en voedsel om bij te dragen aan regionale politieke stabiliteit.