Project

Call for partners: Veilige circulaire stedelijke voedselproductie

Wageningen Food Safety Research (WFSR) gaat onderzoek doen aan de veiligheid van circulaire stadslandbouwsystemen. We starten een project waarin we de voedselveiligheidsrisico’s van een aantal kringlooplandbouwsystemen onderzoeken. Onze bijdrage is het evalueren van de aanwezigheid van chemische residuen, zoals farmaceutica, zware metalen en pesticiden in gemeentelijke organische afvalstromen. Onderdeel van het project is de beoordeling van potentiële gevaren, het definiëren van kritieke controle punten in veilige stedelijke voedselketens en de ontwikkeling van een protocol dat burgers en belanghebbenden helpt bij het starten van kringloopinitiatieven voor stedelijke productie van veilig voedsel.

Veilige en circulaire stedelijke voedselproductie

Volgens de EU-wetgeving en de Green Deal-ambities moet de EU tegen 2030 de nutriëntenverliezen (-50%), het gebruik van meststoffen (-20%) en de productie van reststromen (-50%) aanzienlijk verminderen. Gezien deze duurzaamheidsdoelstellingen is er een toenemende belangstelling voor het hergebruiken/opwaarderen van (gemeentelijke) organische afvalstromen als substraat voor plantaardige productie of kunstmest in stadslandbouwsystemen. De veiligheid van stedelijke voedselproductie kan echter in gevaar komen door onvoorziene verontreinigingen die aanwezig kunnen zijn in gemeentelijke reststromen (zoals compost) of op afvalstromen gebaseerde meststof. Farmaceutische geneesmiddelen of pesticiden kunnen bijvoorbeeld aanwezig zijn in organische afvalstromen, de bodem kan verontreinigd zijn met zware metalen of PFAS, of gewassen kunnen verontreinigd zijn door dioxine depositie als gevolg van industriële activiteiten in de stad. Dit roept de vraag op: "Hoe te garanderen dat gemeentelijke afvalstromen veilig kunnen worden gebruikt om veilig voedsel te produceren in de stedelijke omgeving?".

Veilige circulaire stedelijke voedselproductie

Benadering en doel

De kennis over en het bewustzijn van potentiële gevaren in stedelijke landbouwsystemen zal burgers helpen om veilig hun voedsel te produceren. We zullen werken aan stadslandbouwcases die voor de start van het project door de projectpartners moeten worden geselecteerd. Voorbeelden:

  1. De productie van voedsel gevoed met water en voedingsstoffen uit stedelijke resstromen.
  2. Hergebruik van compost van regenwormenhotels als bodemverbetering
  3. Authenticiteitscontrole van voedingsmiddelen die producten uit (precisie)vergisting bevatten.

Doelen

  • Demonstratie van hoe stedelijk afval wordt gebruikt om voedsel veilig te produceren in een stedelijke omgeving.
  • Ontwikkeling van een Hazard Analyses Critical Control Point protocol (HACCP) of goede distributiepraktijken voor organische afvalstromen.
  • Ontwikkeling van een protocol waarin wordt beschreven hoe en welke controles moeten worden uitgevoerd op organische afvalstromen of compost voor toepassing op stadsboerderijen.
  • Bepaling van veilige grenzen voor gerbuik van licht verontreinigde compost en grond.
  • Bewustmaking van het belang van voedselveiligheid van stadslandbouw ten behoeve van voedselproductie

Hoe kunnen we samenwerken?

Parties die actief zijn in het creëren van toegevoegde waarde met stedelijk afval zijn van harte welkom om met ons mee te doen aan dit meerjarige PPS project (max. 3 jaar). Vooral bedrijven of organisaties die actief en/of geïnteresseerd zijn in stadslandbouw, organische afvalstromen leveren, organische afvalstromen composteren/fermenteren of upgraden en die relevante knowhow en technologieën kunnen leveren in stadslandbouw en ontwikkeling van nieuwe circulaire voedselsystemen worden uitgenodigd om contact met ons op te nemen. Wij streven naar overheidsfinanciering met maximaal 50% cofinanciering van private en publieke partijen