Voederwaardeprijzen Rundvee

Eens per vier weken berekent Wageningen Livestock Research de actuele voederwaardeprijzen voor melkvee (VEM en DVE) en voor vleesvee (VEVI en DVE) op basis van een reeks mengvoeders die in de praktijk worden gebruikt.

De voederwaardeprijzen zijn vrij toegankelijk op deze website, waardoor belanghebbenden kunnen beschikken over actuele en onafhankelijke gegevens. De Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND) maakt deze service mogelijk namens de Nederlandse diervoedersector.
Energie- en eiwittoeslag-prijzen (in eurocenten)
Datum 31-07-2018 28-08-2018 25-09-2018 23-10-2018 20-11-2018
kVEM 19,0 20,8 20,2 20,2 19,5
kg DVE-toeslag 71,3 62,2 55,1 59,5 59,4
kVEVI 17,7 20,0 18,6 18,6 18,4
kg DVE-toeslag 70,6 60,2 57,3 62,2 59,2

U kunt het meest recente overzicht energie en eiwittoeslagprijzen rundvee hier downloaden. De gegevens van voorgaande maanden zijn beschikbaar in het 'overzicht energie en eiwittoeslagprijzen rundvee' hieronder.

Toelichting

De energieprijs en de eiwittoeslagprijs worden berekend uit de actuele prijzen voor mengvoergrondstoffen (franco fabriek).

Eerst worden met lineaire programmering de prijzen van een reeks mengvoeders met uiteenlopende DVE-gehalten berekend, die in de praktijk worden gebruikt. De keuze van de grondstoffen in de mengvoeders is zo, dat binnen de gestelde voedingtechnische grenzen, de prijs zo laag mogelijk is. De prijs van het mengvoeder bestaat uit de prijs van de gebruikte grondstoffen vermenigvuldigd met hun aandeel, plus een toeslag voor het samenstellen, produceren en distribueren van mengvoeders. Vanaf 1 januari 2017 bedraagt deze toeslag 6 euro per 100 kg mengvoeder. De berekende prijs is dus de prijs franco boerderij, exclusief btw.

Vervolgens worden uit de prijzen van de mengvoeders de kVEM- en kVEVI-prijs plus de toeslagprijs per kg DVE berekend. De kosten voor toevoeging van mineralen en vitaminen zijn wel in de mengvoeders meegenomen, maar niet in de energie- en eiwittoeslagprijzen. De DVE-gehalten zijn gebaseerd op het eiwitsysteem voor herkauwers DVE/OEB 1991, omdat dit het best aansluit bij de praktijk.

Veehouders passen de energieprijs en de eiwittoeslagprijs toe voor de keuzes die ze maken bij de voorziening in de nutriëntenbehoefte van hun vee: aankoop van ruwvoeders, mengvoeders, enkelvoudige grondstoffen of vochtrijke krachtvoeders.

Meer informatie over de toepassing van de voederwaardeprijzen vindt u hieronder.

Overzicht energie en eiwittoeslagen rundvee

Toepassing Voederwaardeprijzen Rundvee

Wageningen Livestock Research berekent vierwekelijks de energieprijs en de eiwittoeslagprijs voor voedermiddelen. Ze worden toepast bij de vergelijking van prijzen van rundveevoeders met hun voederwaarde, waarbij de aankoopprijs van een product wordt uitgedrukt als een percentage van de voederwaardeprijs. In een tekortsituatie kunnen producten met een aankoop-/voederwaardeprijs onder de 100% financieel aantrekkelijk zijn om aan te schaffen, mits ze voedingtechnisch in het rantsoen passen.

Als voorbeeld is in tabel 1 een vergelijking tussen de aankoopprijs en de voederwaardeprijs van enkele rundveevoeders gemaakt gebaseerd op het prijsniveau van februari 2018. In dit voorbeeld waren aardappelpersvezels naar verhouding goedkoper dan snijmaïskuil en bierbostel.

Tabel 1: Voorbeeld vergelijking aankoopprijs en voederwaardeprijs van rundveevoeders bij een kVEM-prijs van 16,7 eurocent en een kg DVE-toeslagprijs van 67,1 eurocent (februari 2018)
Product VEM per kg ds g DVE per kg ds Aankoop-prijs (€/ton) *1) Droge stof (kg/ton) *2) VEM (kg/ton) DVE (kg/ton) Voeder-waarde (€/ton) Aankoop-/ Voederwaar-deprijs (%)
Snijmaïskuil 984 49 60,00 344 338,5 16,9 67,84 88
Aardappelpersvezels 1031 94 26,00 155 159,8 14,6 36,46 71
Bierbostel 942 127 45,00 213 200,6 27,1 51,66 87

*1) Op 12 februari 2018 volgens http://www.boerderij.nl/

*2) Na aftrek van 4% bewaarverliezen

Inpasbaarheid voeders

Bij de aankoop van voedermiddelen spelen nog andere voertechnische en economische factoren die bij de vergelijking niet zijn meegenomen. In de berekeningen wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de structuurwaarde, de hoeveelheid VEM en DVE per kg droge stof (de ‘dichtheid’) en met de OEB-waarden van het voer, terwijl ook daar veel variatie in zit.

Snijmaïskuil is ‘ruwvoeder’, dat je alleen aankoopt wanneer de structuurwaarde van het totale rantsoen te laag is, en er behoefte is aan extra zetmeel in het rantsoen. Aardappelpersvezels en bierbostel zijn vochtrijke krachtvoeders, die je kunt inzetten in plaats van rundveemengvoeders en die in dit voorbeeld in aanschaf respectievelijk 29% en 13% goedkoper zijn dan mengvoer, gebaseerd op grondstofprijzen van februari 2018.

Snijmaïskuil heeft in de droge stof een OEB van -34, aardappelpersvezels heeft een OEB van -74 en bierbostel heeft een OEB van +58. Producten met negatieve OEB-waarden kunnen alleen worden gevoerd als er een compensatie in een ander deel van het rantsoen zit of als er tegen extra kosten OEB wordt aangevuld.

Aankoop van enkelvoudige producten kan kosten voor extra opslagcapaciteit en vervoedering (machines, arbeid) met zich meebrengen. Wanneer mengvoeder wordt vervangen door vochtrijke krachtvoeders, dan is dat wel een punt om rekening mee te houden. De hoogte van de extra kosten voor bijvoorbeeld een extra kuilplaat, voermeng- en doseerapparatuur en voor extra arbeid zijn sterk afhankelijk van de bedrijfssituatie.

Prijsverloop

Tabel 2 geeft een overzicht van de prijsontwikkelingen van november 2014 t/m februari 2018.

Door fluctuaties in de prijzen die de Nederlandse mengvoerbedrijven voor hun grondstoffen moeten betalen, varieerde de kVEM-prijs in deze periode tussen 8,8 (november 2014) en 17,2 (januari 2018). De DVE-toeslag vertoonde in grote lijnen een tegengesteld verloop en varieerde tussen 56,7 (april 2017) en 125,2 (juni 2016).

Om de waarde van een voedermiddel te berekenen moet altijd de waarde van de DVE in het voedermiddel bij de waarde van de VEM worden opgeteld, omdat anders een scheef beeld van de waarde van energie ten opzichte van de waarde van eiwit ontstaat. Een hoge DVE-toeslag is het gevolg van relatief dure eiwitrijke grondstoffen die zorgen voor een groot prijsverschil tussen brok met 90 DVE en met 180 DVE.

Berekend met actuele grondstofprijzen is de prijs van 90 DVE brok tussen november 2014 en februari 2018 met € 2,55 per 100 kg gestegen (tabel 2). In maart 2016 was deze brok met € 19,30 het goedkoopst. De 180 DVE brok is in dezelfde periode € 2,25 per 100 kg goedkoper geworden. Deze brok had in april 2016 de laagste prijs (€ 25,70). Let wel: deze mengvoerprijzen zijn gebaseerd op de vervangingsprijs van grondstoffen. Prijsstijgingen en prijsdalingen worden veelal op een later tijdstip doorberekend aan veehouders.

Tabel 2: Energieprijzen, eiwittoeslagprijzen en de prijs van twee broksoorten voor melkvee in 2014 t/m 2018 (in eurocent per kg)
November 2014 November 2015 November 2016 November 2017 Februari 2018
kVEM 8,8 13,0 13,3 16,3 16,7
kg DVE-toeslag 121,7 88,0 81,8 62,4 67,1
90 DVE brok 20,00 20,35 20,30 21,70 22,55
180 DVE brok 31,15 28,60 27,90 27,60 28,90

Uitgebreidere vergelijking van de aankoopprijs van voeders met hun voederwaardeprijs is te vinden in de vakpers en op sites van leveranciers.

Nieuws Voederwaardeprijzen

Financiering door FND

FND

De Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND) financiert het project ‘Voederwaardeprijzen Rundvee’.