Behoud van traditionele Nederlandse plantenrassen en gewassen

Project

Behoud van traditionele Nederlandse plantenrassen en gewassen

Er zijn ongeveer 100-150 agro-initiatieven in Nederland die zich bezig houden met het in stand houden van het Nederlandse biocultureel erfgoed. Een groot aantal van hen is aangesloten bij Stichting de Oerakker en de pomologische verenigingen. De maatschappelijke belangstelling voor het onderwerp is aanzienlijk.

In de loop van de jaren hebben de agro-initiatieven op directe ondersteuning van de kant van het ministerie aangedrongen. CGN voorziet daarin door het leveren van niet-materiële steun, zoals het ontwikkelen en in standhouden van een platform (website), het mede organiseren van bijeenkomsten, kennisvermeerdering met betrekking tot oude rassen en gewassen, en het helpen bij verzamel- en instandhoudingsactiviteiten.

De kabinetsnota Bronnen van ons bestaan en het Nationaal in situ plan erkennen de rol en betekenis van agro-initiatieven (‘agro-NGOs’) in het streven naar behoud en gebruik van genetische diversiteit in Nederland. Deze agro-initiatieven hebben een beperkte omvang en middelen en zijn afhankelijk van vrijwilligers en ondersteuning door derden. Dit project heeft tot doel deze agro-initiatieven te versterken door onderlinge samenwerking te stimuleren, bij te staan bij specifieke kennisvragen en bij praktische problemen omtrent instandhouding.

Gerealiseerde producten 2018

Stichting de oerakker

  • Voor- en najaarsbijeenkomst, een bestuursvergadering  en tevens twee bijeenkomsten van het Nederlands Fruit Netwerk zijn (mede) georganiseerd.
  • CGN heeft een document gemaakt met verhalen over Erfgoedrassen.
  • Bijdragen aan De Oerakker website, en Facebook en Twitter accounts mbt oude rassen; verder zijn berichten over Oude Rassen op GroenKennisNet geplaatst en nieuwsbrieven Genetische Diversiteit verschenen.

De Oranje lijst

  • De Oranje lijst is op een aantal onderdelen geactualiseerd.

Erfgoedzaden

  • Alle rassen die in 2017 zijn geselecteerd om te beschrijven en te vermeerderen zijn nogmaals gedaan, omdat het beschrijven en vermeerderen door velen als moeilijk werd ervaren.
  • De groep van actieve agro-initiatieven bestaat uit 15 organisaties.
  • Acht veldbezoeken uitgevoerd, waarbij het CGN adviezen heeft gegeven omtrent beschrijven en vermeerderen.
  • Twee coördinatieteam vergaderingen, twee workshops en een telersvergadering.

Faciliteren ontwikkeling van samenwerkingsverbanden

  • Uit de 950 rassen in de appel database is een voorlopige Nederlandse Erfgoedrassenlijst van ca. 580 rassen samengesteld. Het plan is om de uiteindelijke selectie van ongeveer 300 Erfgoedrassen onder te brengen bij het CGN, waarbij duplicaten van deze Erfgoedrassen zich zullen bevinden bij de leden van het Nederlands Fruit Netwerk (NFN)

Publicaties

New Scientist, 20 januar 2015i: Vergeten groenten als oplossing voor voedseltekort.

Het Parool, 18 januari 2015: Brave hendrik en schorseneren: iedereen aan de vergeten groenten.

Vroege Vogels, 26 januari 2015: Eet meer vergeten groenten.