Behoud van traditionele Nederlandse plantenrassen en gewassen

Project

Behoud van traditionele Nederlandse plantenrassen en gewassen

Er zijn ongeveer 100-150 agro-initiatieven in Nederland die zich bezig houden met het in stand houden van het Nederlandse biocultureel erfgoed. Een groot aantal van hen is aangesloten bij Stichting de Oerakker en de pomologische verenigingen. De maatschappelijke belangstelling voor het onderwerp is aanzienlijk. In de loop van de jaren hebben de agro-initiatieven op directe ondersteuning van de kant van het ministerie aangedrongen. CGN voorziet daarin door het leveren van niet-materiële steun, zoals het ontwikkelen en in standhouden van een platform (website), het mede organiseren van bijeenkomsten, kennisvermeerdering met betrekking tot oude rassen en gewassen, en het helpen bij verzamel- en instandhoudingsactiviteiten.

De kabinetsnota Bronnen van ons bestaan en het Nationaal in situ plan erkennen de rol en betekenis van agro-initiatieven (‘agro-NGOs’) in het streven naar behoud en gebruik van genetische diversiteit in Nederland. Deze agro-initiatieven hebben een beperkte omvang en middelen en zijn afhankelijk van vrijwilligers en ondersteuning door derden. Dit project heeft tot doel deze agro-initiatieven te versterken door onderlinge samenwerking te stimuleren, bij te staan bij specifieke kennisvragen en bij praktische problemen omtrent instandhouding.

Resultaten en Producten 2016

-      De Oranje lijst is op een aantal onderdelen geactualiseerd.

-      Nederlands biocultureel erfgoed (=Erfgoedzadenproject):

o   In afstemming met agro-initiatieven zijn 29 rassen van zelfbevruchtende gewassen en 9 rassen van kruisbevruchtende gewassen uitgezocht  om te vermeerderen en te beschrijven.

o   Tien agro-initiatieven zijn bereid gevonden om de geselecteerde oude rassen te vermeerderen.

o   Veldbezoeken zijn uitgevoerd en een workshop is georganiseerd om de deelnemers te helpen bij het uitvoeren van de vermeerderingen en beschrijvingen van de verschillende rassen van een gewas.

-      Stichting de Oerakker:

o   Organisatie van de najaarsbijeenkomst.

o   Vergadering over de oprichting van een Nederlands Fruit Netwerk (NFN).

o   Website en facebook account van de Oerakker bijgehouden, nieuwsberichten geplaatst op Groen Kennisnet.

-      Bijdrage aan formulering van projectplan ter ondersteuning van het initiatief Heideboerderij, met het oog op medefinanciering van de EU DG AGRI (PrepActII).

- EU project TraFooN: bijdrage aan boekje getiteld ‘Traditional Food: a culinary trip through Europe’ en deelname aan slotbijeenkomst.

    Publicaties

    New Scientist, 20 januar 2015i: Vergeten groenten als oplossing voor voedseltekort.

    Het Parool, 18 januari 2015: Brave hendrik en schorseneren: iedereen aan de vergeten groenten.

    Vroege Vogels, 26 januari 2015: Eet meer vergeten groenten.