Project

Digestie en absorptie stoffen uit micellen

Goed blootstellen van lipofiele stoffen in in vitro modellen voor de orale blootstellingsroute is problematisch vanwege het hydrofiele mileu in in vitro modellen. In dit project onderzoeken we wat voor effect blootstelling van lipofiele stoffen via gemixte micellen, welke gevormd worden tijdens digestie, heeft op de opname van de stoffen.

Afbraak en opname van stoffen via de orale blootstellingsroute kan met behulp van modellen, zoals een in vitro digestie en een in vitro opname (darmbarrière) model, gesimuleerd worden. Echter, goed blootstellen van lipofiele stoffen in dergelijke in vitro modellen is veelal problematisch doordat deze stoffen niet oplossen in het hydrofiele milieu. Bovendien verschilt de manier waarop de stoffen worden aangeboden aan de darmwand van de in vivo situatie, waar lipofiele stoffen eerst verpakt worden in gemixte micellen tijdens de digestie. De effecten van deze verschillende manieren van blootstelling op de opname zijn grotendeels onbekend.

Carrier stystemen

Voor orale toediening van voedingsadditieven en medicijnen staat het gebruik van carrier systemen, zoals liposomen, enorm in de belangstelling. Het doel van de carriers bestaat over het algemeen uit het beschermen van de stoffen in de maag en het verhogen van de oplosbaarheid door encapsulatie. In tegenstelling tot gemixte micellen is de opname van liposomen (en/of de inhoud) door de darmwand echter vrij laag en daarom worden er liposomen ontwikkeld die in de darm afbreken en gemixte micellen vormen. Er is echter vrij weinig bekend over hoe lipofiele stoffen (al dan niet afkomstig uit liposomen) worden geïncorporeerd in gemixte micellen tijdens de digestie.

Doel

Het doel van dit project is het onderzoeken van de opname van lipofiele stoffen, aangeboden in gemixte micellen, door de darmwand. Er wordt tevens onderzocht hoe lipofiele stoffen (o.a. vanuit liposomen) in gemixte micellen geïncorporeerd worden tijdens de digestie. Met dit onderzoek zullen er nieuwe inzichten verkregen worden in hoe we in vitro systemen kunnen blootstellen aan lipofiele stoffen voor toxicologisch onderzoek. Ook zullen er nieuwe inzichten verkregen worden in hoe liposomen zich gedragen tijdens de digestie en of blootstelling aan liposomen mogelijk risicos met zich meebrengt zoals additionele incorporatie van potentieel gevaarlijke lipofiele stoffen in de gemixte micellen.

Publicaties