Effectieve Europese samenwerking genetische bronnen bomen

Project

Europese samenwerking bomen (EUFORGEN)

CGN levert namens Nederland een bijdrage aan de implementatie van een Resolutie van de Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe  MCPFE/ “Forest Europe” betreffende een effectieve conservering en duurzaam gebruik van genenbronnen van bomen in Europese bossendoor deelname aan het EUFORGEN programma (www.euforgen.org) en door het aanwijzen van Dynamic Conservation Units (DCU) van autochtone boomsoorten in Nederland die worden vastgelegd in de EUFGIS database (www.eufgis.org).

Het European Forest Genetic Resources programma (EUFORGEN) is opgericht om de mede door NL ondertekende Resolutie 2 van de in Straatsburg gehouden Ministersconferentie betreffende de bescherming van bossen in Europa te implementeren.

In het kader hiervan levert CGN namens Nederland een bijdrage door deelname aan het EUFORGEN programma (www.euforgen.org) en door het aanwijzen van Dynamic Conservation Units (DCU) van autochtone boomsoorten in NL voor opname in de EUFGIS database.

Er wordt schriftelijk aan de bosbouwpraktijk gerapporteerd in een artikel in het Vakblad NBL op basis van een EUFORGEN rapport en er wordt gepubliceerd in een Internationaal Vaktijdschrift.

Resultaten en Producten

-      Als lid van de werkgroep “Decision support tool” is bijgedragen aan het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend instrument voor de identificatie en het beheer van gene conservation units (DCU). Deze tool bouwt verder op de EUFORGEN publicatie "Approaches to the conservation of forest genetic resources in Europe in the context of climate change”.

-      Als lid van de Steering Committee van EUFORGEN is bijgedragen aan de besluitvorming over bij welke organisatie (host) het secretariaat van EUFORGEN in de toekomst moet worden ondergebracht.

-      Er zijn gene conservation units (DCU’s) geselecteerd voor drie boomsoorten (Quercus robur, Sorbus aucuparia, Betula pubescens) en toegevoegd aan de EUFGIS database.

- Jaarlijkse contributie vanuit Nederland aan EUFORGEN netwerk.

Publicaties